HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT

LM Antôn Nguyễn Cao Siêu SJ

WHĐ (25.02.2023) – Đây loạt bài học hỏi Phúc âm Chúa nhật của Linh mục Antôn Nguyễn Cao Siêu SJ.

Các bài đã thực hiện:

NĂM B

Chúa Nhật 3 Phục Sinh năm B (Lc 24,35-48)

Chúa Nhật 2 Phục Sinh năm B (Ga 20:19-31)

Lễ Vọng Phục Sinh năm B (Mc 16:1-8)

Chúa Nhật Lễ Lá năm B (Mc 14,1 - 15,47)

Chúa nhật 5 Mùa Chay năm B (Ga 12:20-33)

Chúa nhật 4 Mùa Chay năm B (Ga 3:14-21)

Chúa nhật 3 Mùa Chay năm B (Ga 2:13-25)

Chúa nhật 2 Mùa Chay năm B (Mc 9,2-10)

Chúa nhật 1 Mùa Chay năm B (Mc 1,12-15)

Chúa nhật 5 Thường Niên năm B (Mc 1, 29-39)

Chúa nhật 4 Thường Niên năm B (Mc 1,21-28)

Chúa nhật 3 Thường Niên năm B (Mc 1,14-20)

Chúa nhật 2 Thường Niên năm B (Ga 1,35-42)

Lễ Hiển Linh (Mt 2,1-12)

Lễ Thánh Gia Thất năm B (Lc 2, 22-40)

Chúa nhật 4 Mùa Vọng năm B (Lc 1, 26-38)

Chúa nhật 3 Mùa Vọng năm B (Ga 1, 6-8. 19-28)

Chúa nhật 2 Mùa Vọng năm B (Mc 1, 1-8)

Chúa nhật 1 Mùa Vọng năm B (Mc 13, 33-37)

NĂM A

Chúa nhật 34 Thường niên năm A – Lễ Chúa Kitô Vua (Mt 25, 31-46)

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24/11) (Ga 17, 11b–19)

Chúa nhật 32 Thường niên năm A (Mt 25, 1-13)

Chúa nhật 31 Thường niên năm A (Mt 23,1-12)

Chúa nhật 30 Thường niên năm A (Mt 22, 34-40)

Chúa nhật 29 Thường niên năm A (Mt 22, 15-21)

Chúa nhật 28 Thường niên năm A (Mt 22, 1-14)

Chúa nhật 27 Thường niên năm A (Mt 21, 33-43)

Lễ Đức Mẹ Mân Côi (01/10)

Chúa nhật 26 Thường niên năm A

Chúa nhật 25 Thường niên năm A

Chúa nhật 24 Thường niên năm A

Chúa nhật 23 Thường niên năm A

Chúa nhật 22 Thường niên năm A

Chúa nhật 21 Thường niên năm A

Chúa nhật 20 Thường niên năm A

Chúa nhật 19 Thường niên năm A

Lễ Chúa Hiển Dung (06.08)

Chúa nhật 17 Thường niên năm A

Chúa nhật 16 Thường niên năm A

Chúa nhật 15 Thường niên năm A

Chúa nhật 14 Thường niên năm A

Chúa nhật 13 Thường niên năm A

Chúa nhật 12 Thường niên năm A

Chúa nhật 11 Thường niên năm A

Lễ Mình Máu Thánh Chúa

Lễ Chúa Ba Ngôi

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Lễ Chúa Thăng Thiên

Chúa nhật 6 Mùa Phục Sinh

Chúa nhật 5 Mùa Phục Sinh

Chúa nhật 4 Mùa Phục Sinh

Chúa nhật 3 Mùa Phục Sinh

Chúa nhật 2 Mùa Phục Sinh

Lễ Vọng Phục Sinh

Chúa nhật Lễ Lá

Chúa nhật 5 Mùa Chay

Chúa nhật 4 Mùa Chay

Chúa nhật 3 Mùa Chay

Chúa nhật 2 Mùa Chay

Chúa nhật 1 Mùa Chay