SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA
NHÂN NGÀY THẾ GIỚI NGƯỜI NGHÈO
CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN

WHĐ (19.11.2017) – Năm 2017, Đức Thánh Cha Phanxicô đã lập ra Ngày Thế giới Người nghèo, và ngài ấn định cử hành hằng năm vào Chúa nhật thứ 33 mùa Thường niên. Qua ngày này, tất cả cộng đoàn Kitô hữu được mời gọi đưa tay ra với người nghèo, người yếu thế, những người nam nữ bị chà đạp nhân phẩm. Hăng năm, Đức Thánh Cha đều có sứ điệp cho ngày này.

Các sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới Người nghèo: