Ban Thư Ký Hiệp Hành
Hội đồng Giám mục Việt Nam

HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ SYNOD THÁNG 10/2024

Để chuẩn bị cho Synod tháng 10/2024, theo những tài liệu hướng dẫn của Thượng Hội đồng, xin được đề nghị 2 điểm:

1/ Mỗi giáo phận chọn 3 đề tài (mỗi phần chọn 1 đề tài có trong bản Báo Cáo Tổng Hợp Synthesis Report, xem Phần phụ chú bên dưới) và dựa trên 3 đề tài này tìm những người có chuyên môn và kinh nghiệm (trong đó có các Dòng Tu) để trao đổi, với mục đích góp phần đào sâu một số khía cạnh của bản Báo Cáo Tổng Hợp, được hướng dẫn bởi câu hỏi:

“LÀM THẾ NÀO để trở thành một Giáo hội hiệp hành trong sứ vụ?”

Với 3 đề tài đã chọn, mỗi giáo phận cần:

a) Đào sâu bản Báo cáo Tổng Hợp: nên dùng Phương Pháp “Đối thoại trong Thánh Thần” để suy tư tập trung vào chủ đề đồng trách nhiệm khác biệt trong sứ vụ của mọi thành phần Dân Chúa (x. bản Báo Cáo Tổng Hợp, các chương 8-12, 16 và 18).

b) Mở rộng trải nghiệm về tính Hiệp Hành: chia sẻ về những kinh nghiệm, những sáng kiến cụ thể như hoa trái về Hiệp hành trong thời gian qua.

2/ Đúc kết:

a) Mỗi giáo phận sẽ gởi bản đúc kết tóm tắt dài tối đa 4 trang (A4) và gửi về Văn phòng Tổng Thư ký của Hội đồng Giám mục Việt Nam trước ngày 08/04/2024.

Email: secretariat@cbc-vietnam.org

b) Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ phải đúc kết tóm tắt dài tối đa 8 trang, để gửi đến Văn phòng Tổng Thư ký của Thượng hội đồng trước ngày 15/05/2024.

3/ Phụ chú: Ba phần của Bản Báo Cáo Tổng hợp với 20 đề tài. Mỗi phần chọn 1 đề tài:

PHẦN I – DUNG MẠO CỦA MỘT HỘI THÁNH HIỆP HÀNH (Hiệp thông)

     1. Tính hiệp hành: kinh nghiệm và sự hiểu biết

     2. Được Chúa Ba Ngôi quy tụ lại và sai đi

     3. Bước vào cộng đoàn đức tin: Khai tâm Kitô giáo

     4. Người nghèo, những nhân vật chính trong hành trình của Hội thánh

     5. Một Hội thánh bao gồm “muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ, thuộc mọi nước, mọi dân”

     6. Các Hội thánh Đông phương và các Truyền thống Hội thánh Latinh

     7. Trên con đường hướng tới sự hiệp nhất Kitô giáo

PHẦN II: TẤT CẢ CÁC MÔN ĐỆ, TẤT CẢ CÁC NHÀ TRUYỀN GIÁO (Sứ vụ)

     8. Hội thánh chính là Sứ vụ

     9. Phụ nữ trong Đời sống và Sứ vụ của Hội thánh

     10. Đời sống Thánh hiến và Hiệp hội và Phong trào Giáo dân: một dấu chỉ đặc sủng

     11. Các phó tế và linh mục trong Hội thánh hiệp hành

     12. Các Giám mục trong Hiệp thông Hội thánh

     13. Giám mục Rôma trong các Giám mục đoàn

PHẦN III: TẠO NỐI KẾT, XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG (Tham gia)

     14. Một cách tiếp cận hiệp hành về đào tạo

     15. Sự phân định của Hội thánh và những câu hỏi gợi mở

     16. Hướng tới một Hội thánh lắng nghe và đồng hành

     17. Truyền giáo trong môi trường kỹ thuật số

     18. Các cơ cấu tham gia

     19. Các nhóm Hội thánh địa phương trong sự hiệp thông của toàn thể Hội thánh

     20. Thượng Hội đồng Giám mục và các Hội nghị trong Giáo hội


Ngày 19 tháng 01 năm 2024 

Ban Thư Ký Hiệp Hành
Hội đồng Giám mục Việt Nam

WHĐ (23.01.2024)