Bài giảng Đức Thánh Cha – Chúa nhật 34 Thường niên năm A - Lễ Chúa Kitô Vua

25/11/2023


BÀI GIẢNG ĐỨC THÁNH CHA

CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN NĂM A
LỄ CHÚA KITÔ VUA

WHĐ (25.11.2023) – Đây là những bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong các thánh lễ và các buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu vào Chúa nhật 34 Thường niên năm A.

Các bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong Chúa nhật 34 Thường niên năm A:


LỊCH PHỤNG VỤ