Thánh Phaolô Nguyễn Văn Mỹ, tử đạo ngày 18 tháng 12 năm 1838

17/12/2022

Thánh Phaolô Nguyễn Văn Mỹ, tử đạo ngày 18 tháng 12 năm 1838

Thánh

PHAOLÔ NGUYỄN VĂN MỸ

Thầy giảng (1798 - 1838)

Ngày tử đạo: 18 tháng 12

Nếu chúng ta đã cùng chết với Ðức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người. (Rm 6, 8)

Thánh Phaolô Nguyễn Văn Mỹ sinh năm 1798 tại làng Kẻ Non, còn gọi là Sơn Nga, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Cha mẹ cậu là những người ngoan đạo. Khi còn bé, Phaolô Mỹ có tên sổ bộ là Nguyễn Văn Hựu, tên gọi ở nhà là Hào.

Khi lên mười lăm tuổi cậu Mỹ được vào ở trong nhà xứ và được Đức cha đặt tên là Mỹ. Hai năm sau, cha Luật từ xứ Kẻ Đầm xin đem chú Mỹ về với mình để tập tành làm các việc trong nhà xứ. Cậu ở với cha Luật độ bốn năm thì vào tiểu chủng viện Vĩnh Trị học tiếng Latinh. Sau đó, cậu về giúp cha Nghiêm, linh mục thừa sai, rồi làm việc trong nhà chung cho đến khi Đức cha sai người lên xứ Bầu Nọ giúp cha Phan và cha Tân – hai linh mục thừa sai.

Những người đã quen biết thầy Mỹ đều khen ngợi và nể trọng thầy. Vì thầy chịu khó làm việc theo bậc của mình, giúp giáo hữu đón nhận các bí tích, khuyên bảo kẻ có tội ăn năn trở lại, mở lối cho những kẻ ngoại đạo được biết và theo đạo Thánh Đức Chúa Trời.

Khi quan vây làng Bầu Nọ có ý bắt cha Tân, họ bắt được thầy Mỹ, thầy Đường và chú Truật. Đến ngày 18-12-1838, các quan đưa thầy Mỹ đi xử giảo. Sau khi xử giảo, quan giao xác cho các giáo hữu chôn, rồi đi về tỉnh. Khi quân kéo về, các tín hữu lấy xác ra bỏ vào chiếu đem về làng Kẻ Máy, Cao Mại. Vài năm sau, người ta đem hài cốt thầy Phaolô Mỹ về quê nhà Kẻ Non.

Thầy giảng Phao lô Nguyễn Văn Mỹ được suy tôn chân phước ngày 27-5-1900 và được tôn phong hiển thánh ngày 19-6-1988.

Trích sách "Hạnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam"
Biên soạn: 
Hội đồng Giám mục Việt Nam
WHĐ

LỊCH PHỤNG VỤ