Thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm, tử đạo ngày 12 thang 8 năm 1838

11/08/2022
Anh em nghỉ lại, tôi về quê trước, nhưng mà sau này ta sẽ lại được gặp nhau.

Thánh Đaminh Nguyễn Văn Hạnh, tử đạo ngày 01 tháng 8 năm 1838

31/07/2022
Thập tự đối với chúng tôi là tượng trưng cho ơn cứu độ, nên không ai được chà đạp, vì đó là một trọng tội.

Thánh Bênađô Vũ Văn Duệ, tử đạo ngày 01 tháng 8 năm 1838

31/07/2022
Không bao giờ tôi bội phản Chúa tôi.

Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng, tử đạo ngày 31 tháng 7 năm 1859

30/07/2022
Con ơi, hãy tha thứ, đừng tìm báo thù kẻ tố giác cha.

Thánh Phêrô Đoàn Công Quý, tử đạo ngày 31 tháng 7 năm 1859

30/07/2022
Dầu trăng trói gông cùm tù rạc; Chén ngục hình xiềng tỏa chi nề; Miễn vui lòng cam chịu một bề; Cho trọn đạo trung thần hiếu tử.

Thánh Melchior Garcia Sampedro - Xuyên, tử đạo ngày 28 tháng 7 năm 1858

27/07/2022
Hãy nhìn khuyết điểm của tha nhân để sửa mình.

Thánh Jose Fernandez - Hiền, tử đạo ngày 24 tháng 7 năm 1775

23/07/2022
Tôi đến đây không phải để phục vụ vua chúa trần gian này mà chỉ để rao giảng Đạo Đức Chúa Trời thôi.

Thánh José Diaz Sanjurjo - An, tử đạo ngày 20 tháng 7 năm 1857

19/07/2022
Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng (Tv 126,5).

Thánh Đaminh Đinh Văn Đạt, tử đạo ngày 18 tháng 7 năm 1839

17/07/2022
Tôi phó dâng bà và các con cho Chúa. Chúa sẽ lo liệu cho bà và các con.

Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông, tử đạo ngày 15 tháng 7 năm 1855

15/07/2022
Các con cứ để Thánh Ý Chúa được thực hiện.
LỊCH PHỤNG VỤ