Thánh

LUCA VŨ BÁ LOAN

Linh mục (1756 - 1840)

Ngày tử đạo: 05 tháng 6

Phúc tử vì đạo tôi ước ao đã lâu, mà bây giờ đã gần được thì lấy làm mừng rỡ lắm.

Thánh Luca Vũ Bá Loan sinh năm 1756 tại Trại Bút, xứ Bái Vàng, bây giờ thuộc về xứ Bút Đông, xã Châu Giang, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Từ bé, cậu Luca Loan được vào nhà xứ. Cậu chịu chức linh mục vào đời Tây Sơn.

Từ lúc chịu chức linh mục cho đến khi được phúc tử vì đạo, cha Luca Loan cứ một mực ăn ở đạo đức khôn ngoan, cho nên Đức giám mục Khiêm đã khen người rằng: Tôi cho rằng: “Trong các linh mục An Nam từ trước về đây chẳng có linh mục nào bằng người”. Cha Luca Loan thường khuyên con chiên làm việc lành. Người cũng làm gương, làm mẫu cho người ta noi theo và bắt chước.

Năm 1829, cha Loan coi sóc xứ Kẻ Sở. Cha tận tình coi sóc xứ đạo, chu toàn mọi việc bổn phận. Ngày 06-12-1840, cha Loan bị bắt lúc 84 tuổi.

Hai tên thủ kho, Cang và Kiếng, phạm tội thâm lạm công quỹ, bị án giảo giam hậu nên muốn lập công đền tội. Ngày 06-12-1840, tên Đô Cang bắt cha Luca Loan và nộp cho quan tỉnh ở Hà Nội.

Khi quan dụ dỗ bước qua thập giá, cha trả lời: “Tôi già thế này mà ham sống, sợ chết sao? Tôi là đạo trưởng mà quan bảo bước qua thập giá sao được”. Khi bị bắt, bổn đạo đến thăm, cha Luca Loan nói với họ rằng: “Phúc tử vì đạo tôi ước ao đã lâu, mà bây giờ đã gần được thì lấy làm mừng rỡ lắm”.

Vua châu phê án cha Loan. Sáng ngày 05-6-1840, quan truyền xử trảm người ở cửa ô Cầu Giấy, là nơi thầy Cần, linh mục Dũng Lạc, linh mục Thi đã bị xử trước đó. Quan giám sát gọi loa cho phép lấy xác linh mục Luca Loan đem đi đâu mặc ý. Giáo hữu Kẻ Chuôn, Chân Sơn và Kẻ Sét chuẩn bị sẵn võng để đem xác cha Luca Loan về.

Linh mục Luca Vũ Bá Loan được nâng lên bậc chân phước ngày 27-5-1900 và được tôn phong hiển thánh ngày 19-6-1988.

Trích sách "Hạnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam"
Biên soạn: 
Hội đồng Giám mục Việt Nam
WHĐ