Thánh

JEAN LOUIS BONNARD - HƯƠNG

Linh mục (1824 - 1852)

Ngày tử đạo: 01 tháng 05

Quan đánh thì cứ đánh, nhưng mà đừng có nghĩ tôi nói điều gì làm hại bôn đạo.

Thánh Jean Louis Bonnard sinh ra ở một làng thuộc thành Lyon, nước Pháp vào năm 1824. Lúc hai mươi hai tuổi, cậu vào Chủng viện Mission Étrangère de Paris (MEP - Hội Thừa Sai Paris) ở Paris, làm linh mục thừa sai ở Địa phận Tây Đàng Ngoài, miền Bắc và lấy tên Việt là Hương.

Tháng 5 năm 1850, cha Hương được Đức cha Liêu luyện tập tiếng Việt để có thể giảng đạo. Sau đó, Đức cha sai cha Hương coi sóc xứ Kẻ Báng và xứ Kẻ Trình. Đức cha Liêu đã khen cha Hương là người đạo đức và hiền lành, biết vâng lời, thật thà, có lòng khiêm nhường, sốt sắng.

Năm 1851, vua Tự Đức ra sắc chỉ cấm đạo. Cha Hương thấy các cha khác đã bị bắt giam vì đạo, thì người ước ao chớ gì chính mình cũng được ơn như vậy. Mùa Chay năm 1852, cha Hương bị bắt cùng hai người giúp việc ở làng Bối Xuyên khi vừa dâng lễ xong. Sáng sớm hôm sau, quan huyện đưa ngay những người bị bắt lên tỉnh Nam Định.

Quan tra hỏi cha tên là gì, quê quán ở đâu, đi lối nào mà sang An Nam, đã đi qua những làng nào. Cha thưa rằng: “Tôi đi nhiều nơi nhớ chẳng hết, mà dù tôi có nhớ cũng chẳng nói làm gì”. Quan hỏi đi hỏi lại nhiều lần, và đe dọa đánh đòn nếu không khai. Cha nói rằng: “Quan đánh thì cứ đánh, nhưng mà đừng có nghĩ tôi nói điều gì làm hại bổn đạo”. Quan lại giục người bước qua thập giá, không thì sẽ bị đánh và bị xử tử. Cha thưa rằng: “Tôi chẳng sợ đòn, cùng chẳng sợ chết, chẳng lẽ tôi sang giảng đạo bên An Nam mà tôi lại bước qua thập giá, cùng bỏ đạo, thì ra gương xấu cho các tín hữu”.

Cha viết một lá thư an ủi hai đấng sinh thành. Trong thư, cha ra sức khuyên ông bà đừng có phàn nàn vì con phải chết vì đạo. Các Thánh tông đồ cùng muôn vàn người khác đã lấy máu mình làm chứng đạo Đức Chúa Giêsu là đạo thật, cho nên chẳng có việc gì mà lấy làm buồn. Dù còn trẻ, nhưng con ao ước được phúc tử đạo. Cha mẹ chẳng nên khóc thương tiếc con làm gì. Khi xem thư này hoặc là có động lòng thương, hãy lấy các lẽ đạo mà an ủi mình.

Ngày 01-5-1852, lý hình chém đầu cha Hương. Đến đêm, độ canh hai, các quan cho vứt xác cha xuống sông rồi quay về. Các thuyền chài thấy thuyền các quan đã về, thì quay lấy xác và đầu của cha đem về Vĩnh Trị. Đến hôm sau, Đức cha Liêu cho táng xác cha Hương trong vườn cách kín đáo, chỉ có các cha và mấy người bổn đạo biết mà thôi.

Linh mục thừa sai Gioan Louis Bonnard – Hương được suy tôn lên bậc chân phước ngày 27-5-1900 và được tôn phong hiển thánh ngày 19-6-1988.

Trích sách "Hạnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam"
Biên soạn: 
Hội đồng Giám mục Việt Nam
WHĐ