Hội thảo Thánh nhạc lần thứ 46: Việc chuẩn nhận các bài hát thánh ca (imprimatur)

22/10/2020


Hội thảo Thánh nhạc lần thứ 46: Việc chuẩn nhận các bài hát thánh ca (imprimatur)

Truyền thông HĐGMVN

WHĐ (22.10.2020) – Trong Hội thảo Thánh nhạc lần thứ 46 tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, ngày 20-10-2020, Linh mục Rôcô Nguyễn Duy – Tổng Thư ký Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc HĐGMVN – trình bày phần 1: “Việc chuẩn nhận các bài hát thánh ca (imprimatur)”.

 

Nhạc sĩ Phanxicô trình bày phần 2: “Việc chuẩn nhận các bài hát thánh ca (imprimatur)”.


Bài đúc kết của Đức Giám mục Aloisiô Nguyễn Hùng Vị - Chủ tịch Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc HĐGMVN - trong Hội thảo.

LỊCH PHỤNG VỤ