Hạnh Thánh Domingo Henares - Minh, tử đạo ngày 26/06/1838

25/06/2018