Bài giảng Đức Thánh Cha – Chúa nhật 24 Thường niên năm A

16/09/2023


BÀI GIẢNG ĐỨC THÁNH CHA

CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN NĂM A

WHĐ (16.09.2023) – Đây là những bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong các thánh lễ và các buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu vào Chúa nhật 24 Thường niên năm A.

Các bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong Chúa nhật 24 Thường niên năm A:

LỊCH PHỤNG VỤ