Video Thư Chung năm 2022 của Hội đồng Giám mục Việt Nam

07/10/2022


VIDEO
THƯ CHUNG NĂM 2022
CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

WHĐ (07.10.2022)

LỊCH PHỤNG VỤ