Video Tài liệu chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XVI

10/12/2021


VIDEO TÀI LIỆU CHUẨN BỊ
THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC LẦN THỨ XVI


Nguồn: Kênh Sách nói Gp. Phú Cường

LỊCH PHỤNG VỤ