VIDEO
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI LẦN THỨ XV NĂM 2022
CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

WHĐ (07.10.2022)