THÔNG BÁO

VỀ VIỆC BAN PHÉP LÀNH TÒA THÁNH VỚI ƠN TOÀN XÁ

 

Ủy ban Phụng tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam nhận được câu hỏi về các điều kiện để ban phép lành Tòa Thánh với ơn toàn xá. Xét vì ích lợi thiêng liêng của các tín hữu và sau khi tham khảo các văn kiện của Tòa Ân Giải Tối Cao, ngày 3 tháng 12 năm 2018, Ủy ban Phụng tự đã thông báo về:

  1. Phép lành Tòa Thánh cùng với ơn toàn xá;
  2. Ơn toàn xá dành cho các tân linh mục;
  3. “Phép lành Tòa Thánh” trong văn tự.

Trân trọng giới thiệu nội dung Thông báo (Tài liệu đính kèm).

Ùy ban Phụng tự

Tài liệu đính kèm