Uỷ ban Giáo dân: Thư mời họp mặt (tháng 9/2017)

 

Gm Giuse Trần văn Toản