GIỚI THIỆU UỶ BAN LOAN BÁO TIN MỪNG

Trực Thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam 

     
I. LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH
 
1. Định hướng thành lập
Uỷ Ban Giám Mục đặc trách việc loan báo Tin Mừng (UBGM/LBTM) được Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGMVN) thành lập và trực thuộc Hội Đồng Giám Mục, theo sắc lệnh về Loan Báo Tin Mừng số 38, Bộ Giáo Luật điều 791, 20, Huấn Thị hợp tác Truyền giáo, số 10, Quy chế HĐGMVN điều 12 (mới). 
 
2. Những biến cố và các mốc lịch sử quan trọng
    -  Tham gia Đại Hội loan báo Tin Mừng lần I do Liên Hiệp Hội Đồng Giám Mục Á Châu (FABC) Chủ đề: “TELLING THE SOTRY OF JESUS IN ASIA” (Kể chuyện Chúa Giêsu tại Châu Á) từ 18-20/12/2006, trình bày công cuộc Truyền giáo bằng văn hoá tại Việt Nam. Sau đó, Uỷ Ban được mời tham dự các Hội Nghị khác do FABC tổ chức.
 
    -  Tham dự Đại Hội Thế Giới “Fidei Donum” từ 08-12/05/2007 tại Roma do Bộ Loan Báo Tin Mừng tổ chức, chủ đề: “Une Eglise pour tout le monde” (Một Hội Thánh cho toàn thế giới) về sự trao đổi các vị Thừa Sai trong việc loan báo Tin Mừng. 
 
    -  Ngày 04/06/2010 Đức Hồng y Crescenzio Sepe Tổng Trưởng “Bộ Loan Báo Tin Mừng cho các dân tộc” bổ nhiệm linh mục Đaminh Ngô Quang Tuyên làm Giám đốc đầu tiên các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo OPM (Opera Pontificia Missionalia) cho Việt Nam. Từ đó, hàng năm UBLBTM được mời tham dự Hội Nghị loan báo Tin Mừng tại Roma và tại các nước thuộc Châu Lục do OPM tổ chức.
 
3. Thời gian và sự kiện chính thức thành lập ủy ban
    -  Ngày 21/05/2002 tại Toà Giám Mục Đà Lạt, các trưởng ban loan báo Tin Mừng của các Giáo phận đã họp dưới quyền chủ toạ của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn để thiết lập Uỷ Ban Loan Báo Tin Mừng với tên gọi “UỶ BAN GIÁM MỤC ĐẶC TRÁCH VIỆC LOAN BÁO TIN MỪNG” (UBGM/LBTM, trong các văn bản hiện nay, thường dùng cụm từ “Uỷ Ban… trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam”, UB.LBTM).
 
    -  Ngày 23/07/2002 tại Trung Tâm Công Giáo, (72/12 Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh) các trưởng Ban Loan Báo Tin Mừng Giáo phận đã họp để thông qua bản nội qui của Uỷ Ban.
 
II. QUY CHẾ
 
1. Mục đích 
    -  Theo sắc lệnh về Loan Báo Tin Mừng(Ad Gentes 38), mục đích của của UB.LBTM Là giúp Hội Đồng Giám Mục thực hiện trách vụ rao giảng Tin Mừng.
 
    -  Theo Huấn thị Hợp tác Truyền giáo (Cooperatio Missionalis)  số 11, nhiệm vụ của UB.LBTM là: 
 
      1/ Cổ võ việc Loan Báo Tin Mừng, khơi dậy tinh thần truyền giáo và tổ chức việc cộng tác truyền giáo trong mối dây hiệp thông bác ái giữa các Giáo phận.
 
      2/ Đề xuất và khuyến khích các sáng kiến thích hợp trong việc đào tạo các giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân về công cuộc loan báo Tin Mừng.
 
      3/ Khuyến khích những đóng góp của các Tu Hội đời sống thánh hiến và các Tu Hội đời sống tông đồ trong các hoạt động bác ái, phục vụ người nghèo.
 
      4/ Cổ võ đời sống đức tin, phụng vụ và bác ái để cộng đoàn tín hữu ngày càng sống theo những đòi hỏi của Phúc Âm.
 
      5/ Phát triển mối liên lạc hiệp thông tốt đẹp giữa Hội Đồng Giám Mục và Bộ Loan Báo Tin Mừng cho các dân tộc.
 
2. Cơ cấu tổ chức
Theo tinh thần của Huấn thị hợp tác Truyền giáo số 12 và quy chế HĐGMVN điều 12, UB.LBTM gồm: 
      1/ Một Giám mục Chủ Tịch, do HĐGM bầu chọn, 
      2/ Một linh mục Thư Ký, do các thành viên UB.LBTM bầu cử và được Giám Mục Chủ Tịch Uỷ Ban bổ nhiệm 
      3/ Một số thành viên gồm Linh mục, Tu sĩ, Giáo dân được mời tham gia.
 
3. Hoạt động
      1/ Tổ chức sinh hoạt các Hội thảo, Hội nghị, Đại hội loan báo Tin Mừng cấp Giáo tỉnh hoặc Quốc gia.
 
      2/ Tuỳ nhu cầu Đức Giám Mục Chủ Tịch Uỷ Ban có thể triệu tập hội nghị bất thường. Trong thực tế, từ 5 năm qua Uỷ Ban Loan Báo Tin Mừng đã tổ chức các cuộc Hội nghị qui tụ nhiều thành phần liên hệ đến những vấn đề đặc thù của công cuộc loan báo Tin Mừng khác nhau như: Đại diện các Uỷ Ban, đại diện các Dòng tu, đại diện các Hội đoàn, đại diện các giáo tỉnh và giáo phận… Mỗi Hội nghị đều có những chủ đề thích hợp với các thành phần tham dự thích hợp, quy chiếu đường lối Mục vụ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và của Hội Thánh Toàn cầu.
 
       3/ Phiên dịch ra tiếng Việt và phổ biến các tài liệu giáo huấn về loan báo Tin Mừng của Tòa Thánh: 
         - Các Tông huấn, sứ điệp hằng năm và một số tài liệu quan trọng về loan báo Tin Mừng.
         - Tổ chức nhóm chia sẻ loan báo Tin Mừng tới các giáo phận, dòng tu khi được yêu cầu. 
 
III. NHÂN SỰ  
 
  1. Giám mục Chủ tịch:
     Đức Cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long, Giám Mục Phụ Tá Hưng Hoá.
 
  2. Thư ký:
     Linh Mục Đa Minh Ngô Quang Tuyên, Trưởng Ban Loan Báo Tin Mừng Giáo Phận Thành Phố Hồ Chí Minh.
 
  3. Giám đốc các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo: (nhiệm kỳ 5 năm)
     Lm. Giêrônimô Nguyền Đình Công
     Phó Ban LBTM Giáo phận Xuân Lộc
 
  4. Các thành viên: 
     - 26 Trưởng ban loan báo Tin Mừng của 26 Giáo Phận.
     - Một số tu sĩ và giáo dân được mời cộng tác.
 
IV. ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC
 
   -  Địa chỉ: Văn phòng Ủy Ban Loan Báo Tin Mừng Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
 72/12 Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng 308).
 
   -  Email: vplbtinmung@gmail.com
                 adgentes1965@gmail.com
                 longdcvhue@gmail.com
 
   -  Website:   http://www.facebookcom/lbtm.hopthu.

Ủy Ban Loan Báo Tin Mừng
Cập nhật ngày 22/10/2017
 
Logo của UB.LBTM được sử dụng từ năm 2003:
   -  Hình bồ câu tượng trưng Chúa Thánh Thần
   - Cành 12 lá, tượng trưng 12 tông đồ. Cuối cành lá: Mc 16, 15 ghi lại Lời Chúa sai 12 tông đồ đi rao giảng Tin Mừng.
   - Màu xanh của biển, màu vàng của đất và khung trời bao la hình tròn. 
(có thể trình bày Logo 3 hình thức: ngang- đứng-tròn)
             
          (Logo ngang)                                  (Logo đứng)                                                       (Logo tròn)