ỦY BAN KINH THÁNH
Trực Thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam


 
I. LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH
 
   Ủy Ban Kinh Thánh (UBKT) trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGMVN), được thành lập dựa theo Giáo Luật “HĐGM thiết lập văn phòng huấn giáo” (điều 775 § 3) và dựa theo lời dạy của Công Đồng Vatican II trong Hiến chế tín lý về Mạc Khải, Lời Thiên Chúa, liên hệ đến nhiệm vụ các Giám Mục là gìn giữ giáo lý tông truyền (x. GL đ. 747 § 1) và giảng dạy về Kinh Thánh và bằng Kinh Thánh (MK 25).

   Hiện nay, UBKT/HĐGMVN là thành viên chính thức của Hiệp Hội Kinh Thánh Công Giáo thế giới (Catholic Biblical Federation < CBF > ), đồng thời là thành viên trong Ban Điều Hành Hiệp Hội Kinh Thánh Công Giáo Vùng Đông Nam Á (CBF-SEA), phụ trách việc sinh động các tổ chức mục vụ Kinh Thánh trong 5 quốc gia: Việt Nam, Thái lan, Myanmar, Cambodia và Lào.

   UBKT hoạt động theo Nội Quy riêng của Ủy Ban đã được HĐGMVN phê chuẩn từ ngày 12 tháng 10 năm 2007.

 
II. QUY CHẾ
 
1. Mục đích và Nhiệm vụ
  Mục đích của UBKT là giúp HĐGMVN thi hành nhiệm vụ giáo huấn, đặc biệt qua việc rao giảng Lời Chúa (x. GL đđ. 762-772). Với mục đích đó, nhiệm vụ cụ thể của UBKT là:
   1/ Nghiên cứu và trình bày ý nghĩa của Kinh Thánh, đặc biệt theo quan điểm mục vụ
   2/ Cổ võ và hướng dẫn việc trình bày giáo lý Kinh Thánh cho thích hợp
   3/ Phát huy và phối hợp những sáng kiến về học hỏi và phổ biến Lời Chúa
   4/ Phiên dịch và soạn những tài liệu liên quan đến mục vụ Kinh Thánh

2. Cơ cấu tổ chức
   Cơ cấu của UBKT gồm có:  

    1/ Một giám mục chủ tịch do HĐGMVN bầu chọn
    2/ Một linh mục thư ký thường trực do giám mục chủ tịch UBKT bổ nhiệm
    3/ Một số giám mục và linh mục thành viên do giám mục chủ tịch UBKT mời hợp tác
    4/ Một số chuyên gia gồm linh mục, tu sĩ và giáo dân được chia thành 3 nhóm: một nhóm chuyên viên Kinh Thánh; một nhóm gồm các anh chị em đã học Thần học Kinh Thánh; một số yêu thích Lời Chúa và sẵn sàng cộng tác vào việc phổ biến Lời Chúa

3. Hoạt động
  Để thi hành nhiệm vụ, UBKT/HĐGMVN có những hình thức sinh hoạt như sau:       
                               
     1/ Sinh hoạt thường xuyên tại văn phòng của UBKT/HĐGMVN, đặt tại Trụ sở Văn phòng HĐGMVN, số 72/12, Trần Quốc Toản, P.8, Q.3, TP.HCM
     2/ Toàn Ủy Ban họp định kỳ 06 tháng một lần, do Chủ tịch Ủy Ban triệu tập và chủ tọa để kiểm điểm những công việc đã và đang làm và đề ra những việc cần là
     3/ Sinh hoạt ngoại thường: do Chủ tịch Ủy Ban triệu tập khi có nhu cầu khẩn cấp
     4/ Ngoài ra, văn phòng UBKT/HĐGMVN thường xuyên làm việc dưới sự điều hành của Thư Ký thường trực. Nhiệm vụ chủ yếu của Thư ký thường trực của UBKT là:
         -  Điều hành Văn phòng UBKT
         -  Làm gạch nối giữa giám mục chủ tịch và các thành viên của Ủy Ban
         -  Thường xuyên liên lạc, đôn đốc và thu gom kết quả các việc làm đã được phân công
         -  Chuẩn bị và tổ chức các buổi họp, ghi nhận và đúc kết các ý kiến
         -  Phổ biến các quyết định, các văn kiện của UBKT…


III. NHÂN SỰ TRONG NHIỆM KỲ 2016-2019

 
     -  Giám mục Chủ tịch: Đức Cha Giuse Võ Đức Minh
     -  Thư ký:                     Lm. Giuse Trần Hòa Hưng SDB
     -  Các thành viên:        Gồm có 22 thành viên chính thức đang làm việc trong nước, 8 thành viên ở nước ngoài và 7 thành viên tán trợ 
 
IV. ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC
 
  1. Chủ tịch: Đức cha Giuse Võ Đức Minh
      Email: vdmjoe@gmail.com
      Số điện thoại: 090 820 2420

 
   2. Lm. Thư ký:    Giuse Trần Hòa Hưng SDB
     Email: tranhoahungsdb@gmail.com
     Số điện thoại: 091 801 5314

 
   3. Văn phòng UBKT/HĐGMVN: số 72/12, Trần Quốc Toản, P.8, Q.3, TP.HCM
      Email: ubkinhthanhvn@gmail.com
      Website của ủy ban : http://kinhthanhvn.net
 
Văn phòng Ủy ban Kinh Thánh
Cập nhật ngày 28/11/2017