GIỚI THIỆU ỦY BAN GIÁO SĨ VÀ CHỦNG SINH
Trực Thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam


 
I. LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH

  1. Định hướng thành lập
   Từ năm 1980 đến 1998, trong 7 nhiệm kỳ đầu tiên, Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) chỉ thiết lập 3 ủy ban trực thuộc là: (1) Ủy ban Phụng tự, (2) Ủy ban Linh mục, Tu sĩ và Chủng sinh, (3) Ủy ban Giáo dân. Các Giám mục Chủ tịch của “Ủy ban Linh mục, Tu sĩ và Chủng sinh” qua các nhiệm kỳ: Gm. Phaolô Huỳnh Đông Các: nhiệm kỳ I (1980-1983), II (1983-1986); Gm. Phaolô Nguyễn Văn Hòa: nhiệm kỳ III (1986-1989), IV (1989-1992), V (1992-1995); Gm. Stêphanô Nguyễn Như Thể: nhiệm kỳ VI (1995-1998), VII (1998-2001).

   Từ năm 2001 (nhiệm kỳ VIII), Ủy ban Linh mục, Tu sĩ và Chủng sinh được tách làm hai: (1) Ủy ban Giáo sĩ và Chủng sinh, (2) Ủy ban Tu sĩ. Các Giám mục Chủ tịch của “Ủy ban Giáo sĩ và Chủng sinh” qua các nhiệm kỳ: Gm. Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh: nhiệm kỳ VIII (2001-2004); Gm. Antôn Vũ Huy Chương: nhiệm kỳ IX (2004-2007), X (2007-2010), XI (2010-2013), XII (2013-2016), XIII (2016-2019). Đặc biệt, đầu nhiệm kỳ XIII, theo yêu cầu của Đức cha Chủ tịch Ủy ban, HĐGMVN đã bầu Gm. Giuse Đỗ Mạnh Hùng làm Phó Chủ tịch Ủy ban.

    Định hướng tổng quát: các ủy ban trực thuộc HĐGMVN có nhiệm vụ giúp đỡ các giám mục thực thi cách tập thể trách nhiệm mục vụ trong lĩnh vực chuyên môn, chứ không thay thế các ngài.

  2. Những biến cố và mốc lịch sử quan trọng
    a. Từ nhiệm kỳ I đến nhiệm kỳ VIII (1980-2004)

         Sinh hoạt chính hàng năm là Hội nghị Thường niên của Ban Giám đốc các Đại Chủng viện, nhằm báo cáo sinh hoạt tại các Đại Chủng viện.

    b. Từ nhiệm kỳ IX đến XIII (2004 đến 2019)

         Nhờ hoàn cảnh thuận lợi hơn, Ủy ban đã thực hiện theo định hướng tổng quát sau đây:

           - Hai năm một lần tổ chức Hội nghị Thường kỳ của Ban Giám đốc các Đại Chủng viện (khoảng 50 cha) trong thời gian 4 ngày, nhằm chia sẻ kinh nghiệm về việc đào tạo 4 chiều kích (nhân bản, đạo đức, trí thức, mục vụ) và học hỏi về một chủ đề

           - Hai năm một lần tổ chức Khóa Thường huấn, khoảng 2 tuần lễ, nhằm “đào tạo các nhà đào tạo” của các Đại Chủng viện, Học viện Dòng tu, Ban Mục vụ Ơn gọi Giáo phận

   c. Các Khóa Thường huấn

       - Năm 2006: Khóa Thường huấn đầu tiên trong 3 tuần lễ (từ 28/6 đến 16/7) cho 21 cha giáo thuộc các Đại Chủng viện Việt Nam được tổ chức tại Trung Tâm Linh Hoạt Truyền Giáo Quốc Tế (CIAM) ở Rôma với chủ đề “Đào tạo linh mục tại Chủng Viện”, do Ủy Ban Giáo Sĩ & Chủng Sinh phối hợp với Đức Ông Giuse Đinh Đức Đạo, Giám đốc CIAM, tổ chức.

      - Năm 2008: Khóa Thường huấn thứ hai trong 3 tuần lễ (từ 5/7 đến 25/7) cho 30 cha giáo thuộc các Đại Chủng viện Việt Nam được tổ chức tại Paris với chủ đề “Những vấn đề mới trong lãnh vực nghiên cứu Kinh Thánh và Luân Lý hiện nay”, do Ủy Ban Giáo sĩ & Chủng sinh phối hợp với Institut Catholique de Paris (ICP) và Missions Etrangères de Paris (MEP: Hội Thừa Sai Paris) tổ chức; ICP cử 8 giáo sư Kinh Thánh và 4 giáo sư Luân Lý; Hội MEP hỗ trợ tài chánh.

      - Năm 2011: Hội thảo tại Tòa Giám mục Đà Lạt từ 3/8 đến 5/8 giữa 20 giáo sư triết học của các Đại Chủng viện và 9 giáo sư triết của các Học Viện Dòng tu (Đa Minh, Phanxicô, Don Bosco, DCCT), nhằm điều chỉnh bản Ratio Việt Nam về chương trình dạy và học Triết theo Sắc lệnh của Bộ Giáo Dục.

      - Năm 2012:  Khóa Thường huấn thứ ba trong 2 tuần lễ (từ 01/7 đến 15/7) cho 83 nhà đào tạo thuộc các Đại Chủng viện (43 vị), một số Dòng tu (19 vị) và Ban Mục vụ Ơn gọi của 26 giáo phận (28 vị), tại Tòa Giám mục Đà Lạt với chủ đề “Hướng đến sứ vụ, đào tạo chính mình và đào tạo người khác có khả năng phân định”, do Ủy Ban Giáo sĩ & Chủng sinh phối hợp với ICP và MEP tổ chức; ICP cử 8 giáo sư đến từ Paris; Hội MEP hỗ trợ tài chánh.

     - Năm 2014: Khóa Thường huấn thứ tư trong 2 tuần lễ (từ 06/7 đến 18/7) cho 91 nhà đào tạo thuộc các Đại Chủng viện (43 vị), một số Dòng tu (12 vị) và Ban Mục vụ Ơn gọi của 26 giáo phận (29 vị), tại Tòa Giám mục Đà Lạt, với chủ đề “Thế tục hóa và việc đào tạo linh mục tại Việt Nam”, do Ủy Ban Giáo sĩ & Chủng sinh phối hợp với ICP và MEP tổ chức; ICP cử 7 giáo sư đến từ Paris, có thêm Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo và Cha Giuse Phan Tấn Thành, OP; Hội MEP hỗ trợ tài chánh.

      - Năm 2016: Khóa Thường huấn thứ năm trong 2 tuần lễ (từ 03/7 đến 16/7) cho 94 nhà đào tạo thuộc các Đại Chủng viện (50 vị), một số Dòng tu (18 vị) và Ban Mục vụ Ơn gọi của 26 giáo phận (26 vị), tại Trung Tâm Don Bosco K’Long, Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng, với chủ đề “Việc Phúc Âm hoá và Tân Phúc Âm hoá trong bối cảnh Việt Nam với công việc đào tạo các linh mục tại Việt Nam”, do Ủy Ban Giáo sĩ & Chủng sinh phối hợp với ICP và MEP tổ chức; ICP cử 6 giáo sư đến từ Paris, có thêm Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Cha Edgar Javier, SVD (Dòng Ngôi Lời, từ Liên HĐGM Á châu - FABC), Cha HAN MIN TAEG (từ Hàn Quốc), Cha Grêgôriô Giảng, MEP (từ Singapore); Hội MEP và Bộ Phúc Âm Hóa Các Dân Tộc hỗ trợ tài chánh.

      - Năm 2018: Khóa Thường huấn thứ sáu trong 2 tuần lễ (từ 01/7 đến 14/7) cho khoảng 100 nhà đào tạo thuộc các Đại chủng viện, Dòng tu và Ban Mục vụ Ơn gọi của 26 giáo phận, tại Tòa Giám mục Xuân Lộc, với chủ đề “Giáo huấn Xã hội của Giáo hội hôm nay: đối thoại cứu rỗi”, do Ủy ban Giáo sĩ & Chủng sinh phối hợp với ICP và MEP tổ chức; ICP cử 5 giáo sư đến từ Paris và mời thêm một vài linh mục chuyên viên; Hội MEP và Bộ Phúc Âm Hóa Các Dân Tộc hỗ trợ tài chánh.

 
   d. Biên soạn Ratio Việt Nam
 
     -  Năm 1970, Bộ Giáo sĩ đã ban hành một Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis (Nguyên tắc Căn bản về Đào tạo Linh mục) cho Giáo hội toàn cầu và được sửa lại đôi chút vào năm 1985 cho phù hợp với Bộ Giáo luật mới (1983). Căn cứ vào Ratio chung này, HĐGM mỗi quốc gia sẽ biên soạn một Ratio về việc đào tạo linh mục trong cả nước. Chính vì thế, năm 2005, HĐGMVN đã thống nhất trao cho Ủy ban Giáo sĩ và Chủng sinh thực hiện nhiệm vụ này.

     -  Ban Biên soạn Ratio gồm một số linh mục thuộc các Đại Chủng viện tại Việt Nam bắt đầu làm việc từ năm 2005 dựa vào Ratio chung và nhất là dựa vào Tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, “Pastores dabo vobis” (1992), của Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II.

     -  Ngày 08/04/2010, Hội Nghị HĐGMVN tại Trung Tâm Đức Mẹ Bãi Dâu, Vũng Tàu, đã bỏ phiếu chấp thuận 100%  bản văn “ ĐÀO TẠO LINH MỤC – Định hướng và Chỉ dẫn” như là Chương Trình Đào Tạo Linh Mục sẽ được áp dụng tại Việt Nam. Sau đó, bản văn đã được gửi sang Tòa Thánh để được xem xét và phê chuẩn theo đúng Giáo luật số 242 §1. Tại Văn kiện ngày 09/12/2010 (Prot. N. 554/5010) của Bộ Giáo Dục Công Giáo do Đức Hồng y Tổng Trưởng Zenon GROCHOLEWSKI ký, và tại Sắc lệnh ngày 31/10/2011 (Prot. N. 5079/11) của Bộ Loan Báo Tin Mừng Cho Các Dân Tộc do Đức Tổng Giám Mục Tổng Trưởng Fernando FILONI ký, Tòa Thánh đã phê chuẩn bản văn về Chương Trình Đào Tạo Linh Mục được áp dụng cho tất cả các Chủng viện tại Việt Nam.

    -  Ngày 19/03/2012, thay mặt HĐGMVN, Đức Cha Chủ tịch HĐGMVN, Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, đã ký Sắc lệnh ban hành văn bản “ĐÀO TẠO LINH MỤC – Định hướng và Chỉ dẫn”, như là Chương Trình Đào Tạo Linh Mục được áp dụng cho tất cả các Chủng viện tại Việt Nam kể từ ngày 01/09/2012.

    -  Cuốn Ratio Việt Nam định hướng và chỉ dẫn việc đào tạo trong 3 giai đoạn: (1) đào tạo mở đường trước chủng viện, (2) đào tạo căn bản tại chủng viện, (3) đào tạo trường kỳ sau chủng viện. Trong mỗi giai đoạn, việc đào tạo được thực hiện cách tiệm tiến về 4 chiều kích: nhân bản, đạo đức, trí thức và mục vụ. Ratio này dành cho các chủng sinh nhưng cũng hướng tới các giáo sĩ hiện tại và tương lai.

    -  Đầu tháng 7 năm 2017, Hội nghị các Đại Chủng viện tại K’Long (Đà Lạt) đã học hỏi bản Ratio mới, có tựa đề “Ân Ban Ơn Gọi Linh Mục” được Bộ Giáo sĩ ban hành ngày 08/12/2016, để cập nhật một vài điểm nhấn bổ túc cho Ratio Việt Nam ban hành năm 2012.

 
   e. Dự kiến thành lập “Trung tâm Tĩnh dưỡng Giáo sĩ tại Việt Nam”
    -  Trong Hội nghị Thường niên kỳ I-2016 từ ngày 4-8/4/2016 tại Tòa Giám mục Thái Bình, HĐGMVN đã đồng thuận (32/33) với dự án của Ủy ban Giáo sĩ và Chủng sinh về việc thành lập “Trung tâm Tĩnh dưỡng Giáo sĩ tại Việt Nam” nhằm mục đích bồi dưỡng đời sống tâm linh và tâm lý cho các linh mục.

    -  Ngày 8/9/2016, Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ và Chủng sinh đã làm đơn (có sự xác nhận của Đức Cha Chủ tịch HĐGMVN) gửi Ban Tôn giáo Chính phủ, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và thành phố Bảo Lộc về việc thành lập Trung tâm tại Bảo Lộc.

II. NHÂN SỰ
 
   1. Chủ tịch: Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục Đà Lạt
   2. Phó chủ tịch: Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Phụ tá Sàigòn
   3. Thư ký
      -  Từ năm 2004-2016: Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng
      -  Từ năm 2016-2019: Cha Vinh Sơn Trần Minh Thực, PSS (Gp. Phát Diệm)
                                         Cha Phêrô Sanen Nguyễn Văn Hiệu (Gp. Hải Phòng)


III. ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC

    -  Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương: Tòa Giám mục Đà Lạt, 9 Nguyễn Thái Học, Đà Lạt, Lâm Đồng.
    -  Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng: Tòa TGM Tp. HCM, 180 Ng. Đình Chiểu, P.6, Q.3, Tp HCM.
    -  Cha Vinh Sơn Trần Minh Thực: Đại Chủng viện Huế, 30 Kim Long, Huế.
    -  Email của Ủy ban: ubgscshdgm@gmail.com

 
Ủy ban Giáo sĩ và Chủng sinh
Cập nhật ngày 20/11/2017