UỶ BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN

Trực Thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt NamI. LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH

 1. Định hướng thành lập

      Uỷ ban Giáo lý Đức tin (UBGLĐT), trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGMVN), được thành lập dựa vào Giáo Luật điều 775, § 3,  theo Chỉ Dẫn Tổng Quát Việc Dạy Giáo Lý (số 269) của Bộ Giáo Sĩ ban hành ngày 15-08-1997, và Thư gởi các Chủ tịch HĐGM (số 4) ngày 11-12-1990 của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin.

 2. Thời gian và sự kiện chính thức thành lập Ủy ban

      UBGLĐT được HĐGMVN quyết định thành lập tại Đại hội lần VIII của HĐGMVN, diễn ra từ 17 đến 22-09-2001. Bản Nội Quy của UBGLĐT đã được Ban Thường vụ HĐGM xét duyệt và được ĐGM. Phaolô Nguyễn Văn Hoà, Chủ tịch HĐGMVN ký ban hành ngày 17-04-2002.

 3. Những biến cố và các mốc lịch sử quan trọng

      Từ ngày thành lập cho đến thời điểm hiện tại (2017), UBGLĐT đã trải qua gần sáu nhiệm kỳ hoạt động, cụ thể như sau: 

      - Nhiệm kỳ I (2001-2004) với vị Chủ tịch là ĐGM. Phaolô Bùi Văn Đọc và Thư ký là linh mục Augustinô Nguyễn Văn Trinh

      - Nhiệm kỳ II (2004-2007) với vị Chủ tịch là ĐGM. Phaolô Bùi Văn Đọc và Thư ký là linh mục Augustinô Nguyễn Văn Trinh

      - Nhiệm kỳ III (2007-2010) với vị Chủ tịch là ĐGM. Phaolô Bùi Văn Đọc và Thư ký là linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm (được bổ nhiệm làm giám mục ngày 15-10-2008)

      - Nhiệm kỳ IV (2010-2013) với vị Chủ tịch là ĐGM. Phaolô Bùi Văn Đọc và Thư ký là linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hiền

      - Nhiệm kỳ V (2013-2016) với vị Chủ tịch là ĐGM. Giuse Nguyễn Năng và Thư ký là linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hiền

      - Nhiệm kỳ VI (2016-2019) với vị Chủ tịch là Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc (2016-2018); ĐGM. Gioan Đỗ Văn Ngân (2018-2019) và Thư ký là linh mục Phaolô Nguyễn Thành Sang.

 II. QUY CHẾ

  1. Mục đích và nhiệm vụ

      Mục đích của UBGLĐT là giúp HĐGMVN thi hành nhiệm vụ giáo huấn (Nội Quy, điều 2). Nhiệm vụ của UBGLĐT là nghiên cứu và trình bày giáo lý đức tin của Hội Thánh và những vấn đề liên quan, cổ vũ và hướng dẫn việc trình bày giáo lý cho thích hợp với hoàn cảnh của người nghe và với các nhu cầu của thời đại để đức tin luôn trong sáng và vững mạnh, phát huy và phối hợp những sáng kiến về huấn giáo trong lãnh vực dạy giáo lý và trong việc loan báo Tin Mừng, phiên dịch và soạn những tài liệu cần thiết liên quan đến nhiệm vụ giáo huấn, thúc đẩy việc nghiên cứu và suy tư thần học (Nội Quy, điều 3). 

  2. Cơ cấu tổ chức 

      UBGLĐT gồm một giám mục chủ tịch do HĐGM bầu chọn, một linh mục thư ký thường trực do giám mục chủ tịch UBGLĐT bổ nhiệm, một số giám mục và linh mục thành viên do giám mục chủ tịch UBGLĐT mời hợp tác, một số chuyên viên gồm linh mục, tu sĩ và giáo dân được chia thành Ban Thần học và Ban Giáo lý (Nội Quy, điều 4). 

  3. Hoạt động

     UBGLĐT họp toàn thể theo định kỳ ba lần trong năm, để đúc kết những công việc đã thực hiện và quyết định những công việc sẽ thực hiện; ngoài ra UBGLĐT cũng có những sinh hoạt bất thường do Đức Giám Mục Chủ tịch UBGLĐT triệu tập khi có nhu cầu; UBGLĐT cũng có văn phòng thường trực với các sinh hoạt liên quan.  

III. NHÂN SỰ 

  1. Giám mục Chủ tịch: Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc. 

  2. Thư ký: Phaolô Nguyễn Thành Sang, linh mục Giáo Phận Mỹ Tho, nhiệm kỳ 2016-2019. 

  3. Thành viên

a.    Các Giám mục: ĐGM. Giuse Đinh Đức Đạo, ĐGM. Phaolô Nguyễn Thái Hợp, ĐGM. Phêrô Nguyễn Văn Khảm, ĐGM. Giuse Nguyễn Năng, ĐGM. Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, ĐGM. Stêphanô Tri Bửu Thiên, ĐGM. Giuse Châu Ngọc Tri, ĐGM. Luy Nguyễn Anh Tuấn. 

b.    Ban Thần học: Nữ tu Êlisabeth Trần Như Ý Lan (C.N.D.) và Quý Linh mục Giuse Nguyễn Văn Am (S.D.B.), Phêrô Nguyễn Thiên Cung, Giuse Tạ Huy Hoàng, Phaolô Vũ Chí Hỷ (S.S.S.), FX. Bảo Lộc, Antôn Hà Văn Minh, Phaolô Nguyễn Thành Sang, Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, Giuse Lâm Văn Sỹ (O.P.), Giuse Phan Tấn Thành (O.P.), FX. Nguyễn Tiến Dưng (A.A). 

  4. Ban Giáo lý 

     Quý cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc, Giuse Nguyễn Đức Cường, Phêrô Nguyễn Văn Hiền, Giuse Hồ Sĩ Hữu, Giuse Trần Thanh Long, Anrê Lương Vĩnh Phú, Vinh Sơn Nguyễn Văn Thanh, Anphongsô Nguyễn Văn Thế, Giuse Nguyễn Văn Thịnh, Đaminh Phạm Minh Tiến, Antôn Vũ Văn Triết, Giuse Đỗ Đức Trí, Giuse Trần Quốc Tuyến, FX. Nguyễn Văn Việt. 

  5. Văn phòng: Chị Maria Mađalêna Phạm Thị Thuý

IV. ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC

     - Số điện thoại văn phòng: (028) 38208715

    -  Địa chỉ email: vpubgldt@gmail.com

     - Website của Uỷ ban: www.giaolyductin.net

Ủy ban Giáo Lý Đức tin

Cập nhật ngày 18.07.2018