Thánh Philípphê Phan Văn Minh (ngày 03/07 - video)

03/07/2018

Thánh Philípphê Phan Văn Minh (ngày 03/07 - video)

LỊCH PHỤNG VỤ