Thánh

GIUSE NGUYỄN ĐÌNH NGHI

Linh mục (1793 - 1840)

NGÀY TỬ ĐẠO: 08 THÁNG 11

“Bẩm ông lớn, chúng tôi xin ông lớn một lát gươm.”

Thánh Giuse Nguyễn Đình Nghi, hay Giuse Kim, sinh năm 1793 làng Hà Hồi, huyện Thượng Phúc, phủ Thường Tín, tỉnh Hà Nội. Sau khi người chịu chức linh mục thì đổi là Giuse Nghi.

Lúc còn bé, cậu Nghi vào nhà Đức Chúa Trời ở với cha Liêm chánh xứ Kẻ Vồi. Khi người đã học Latinh cùng làm thầy giảng rồi thì lại về giúp cha Liêm. Thầy chịu chức linh mục khi mới ba mươi tuổi.

Chịu chức xong, cha được cử đi giúp xứ Sơn Miêng được một năm, lên giúp cha Hạnh, xứ Kẻ Bạc được bốn năm, rồi xuống giúp cha Khoan, xứ Phúc Nhạc. Không bao lâu, bề trên sai cha làm chính xứ Đa Phạn. Cha Nghi coi sóc xứ ấy mười năm, rồi đổi đi làm chính xứ Kẻ Báng hai ba năm thì bị bắt.

Cha Nghi có tính nghiêm trang, đức hạnh. Cha khéo léo khuyên bảo những người khô khan, cứng lòng để giúp họ ăn năn trở lại.

Sáng ngày 29-4-1840, quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh và quan phủ Thiên Bổn đem khoảng một nghìn quân đến vây làng Kẻ Báng để tìm bắt cha Nghi, cha Ngân và cha Thịnh. Ngày 30-4-1840, quan bắt được cha Nghi và cha Ngân. Sáng ngày 01-5-1840, quan bắt được cha Thịnh.

Khi quan đòi ba cha bước qua thập giá, cha Nghi thưa vắn tắt rằng: “Bẩm ông lớn, chúng tôi xin ông lớn một lát gươm”. Quan giận lắm, truyền đánh cha Nghi và cha Ngân bốn, năm chục roi. Đến ngày 08-11-1840, án ở trong kinh thành đến nơi và ba cha phải bị xử trảm ngày hôm ấy. Cùng với cha Ngân, cha Nghi được táng ở tả hữu nhà thờ Kẻ Báng.

Linh mục Giuse Nguyễn Ðình Nghi được suy tôn lên bậc chân phước ngày 27-5-1900 và được tôn phong hiển thánh ngày 19-6-1988.

Trích sách "Hạnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam"
Biên soạn: 
Hội đồng Giám mục Việt Nam