Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 6/2010, Tuần 1

24/05/2010

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 6/2010, Tuần 1


Tháng 6/2010

Tuần 1: Giáo Hội Việt Nam muốn trở nên một gia đình hơn một phẩm trật–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


ĐỀ TÀI 6: GIÁO HỘI VIỆT
NAM MUỐN TRỞ NÊN MỘT GIA ĐÌNH HƠN MỘT PHẨM TRẬT

A. TRÌNH BÀY

Trong việc xây dựng một Giáo Hội hiệp thông, điều cần quan tâm là xây dựng sự hiệp thông giữa các thành phần Dân Chúa. Vì Giáo Hội là của mọi người tín hữu, nên mọi thành phần trong Giáo Hội đều phải liên kết với nhau và cùng chia sẻ trách nhiệm. Vẫn biết không dễ gì hiện thực ngay được ý thức đó trong đời sống, thế nhưng, đây lại là điều cần làm ngay.

Chính các Giám mục Việt Nam đã nói đến nhu cầu cấp bách này trong Thượng Hội đồng Giám mục Á châu như sau: “Cần thiết phải xây dựng Giáo Hội như một gia đình của những con cái Thiên Chúa hơn là như một phẩm trật được phú ban với những cơ cấu và luật lệ nghiêm minh. Giáo Hội như một gia đình sẽ hòa nhập tốt hơn vào xã hội Việt Nam.”

Những lá thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng liên tục nhắc lại lời mời gọi mọi phần tử trong Giáo Hội, chủ chăn cũng như giáo dân, đang hoạt động hoặc còn đang được đào tạo nơi các chủng viện hay dòng tu, phải thật sự canh tân, đổi mới tư duy để cùng dựng xây một Giáo Hội như lòng Chúa mong muốn (Đề Cương 20).

B. HỎI - ĐÁP

1- H. Công Đồng Vaticanô II dạy thế nào về vai trò của mọi tín hữu trong việc xây dựng Giáo Hội?

T. Công Đồng Vaticanô II khẳng định mọi thành phần Dân Chúa, giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân, đều có quyền và trách nhiệm tham gia vào công việc xây dựng Giáo Hội Chúa Kitô.

2- H. Các Kitô hữu phải làm những gì để xây dựng Giáo Hội Hiệp Thông?

T. Một là phải hiệp thông với Chúa cũng như với nhau. Hai là phải loan báo Tin Mừng cho muôn dân. Ba là yêu thương và phục vụ cho sự sống dồi dào của mọi người trong xã hội.

3- H. Theo các giám mục Việt Nam, chúng ta phải xây dựng Giáo Hội như thế nào để hòa nhập tốt hơn vào xã hội?

T. Chúng ta phải xây dựng Giáo Hội như một gia đình của những con cái Thiên Chúa, hơn là như một phẩm trật được phú ban với những cơ cấu và luật lệ nghiêm minh.

4- H. Để xây dựng Giáo Hội như một gia đình, các giám mục Việt Nam mời gọi các tín hữu làm gì?

T. Các giám mục Việt Nam mời gọi các tín hữu, chủ chăn cũng như giáo dân, đang hoạt động cũng như đang được đào tạo nơi các chủng viện hay dòng tu, phải đổi mới tư duy để chung xây một Giáo Hội như lòng Chúa mong ước.

5- H. Để xây dựng sự hiệp thông giữa các thành phần Dân Chúa, Giáo Hội Việt Nam phải đối diện với những thách đố nào?

T. Giáo Hội Việt Nam phải quan tâm nhiều hơn đến vai trò của giáo dân, vì giáo dân chỉ được xem là khí cụ của hàng giáo sĩ hơn là những người chia sẻ trách nhiệm trong cùng một sứ mệnh Chúa trao.

C. GỢI Ý TRAO ĐỔI

1. Theo bạn, có thể xây dựng Giáo Hội như một gia đình trong khi vẫn duy trì phẩm trật không?

2. Bạn có những đề nghị nào để giúp giáo xứ trở thành một gia đình, trong đó mọi người quan tâm đến nhau, liên đới và đoàn kết với nhau trong việc phục vụ ích chung?

3. Theo bạn, cần phải làm gì để giáo dân thực sự là những người chia sẻ trách nhiệm với linh mục trong cùng một sứ mệnh Chúa trao phó cho cộng đoàn?

LỊCH PHỤNG VỤ