Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 5/2010, Tuần 3

10/05/2010

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 5/2010, Tuần 3

Tháng 5/2010

 

Tuần 3: Hiệp thông trong niềm tin và hy vọng nhờ lắng nghe giáo huấn của các tông đồ
5.2 HIỆP THÔNG TRONG NIỀM TIN VÀ HY VỌNG

NHỜ LẮNG NGHE GIÁO HUẤN CỦA CÁC TÔNG ĐỒ

A. PHẦN TRÌNH BÀY

Sự hiệp thông trong niềm tin và hy vọng của các tín hữu đầu tiên được thể hiện qua việc lắng nghe giáo huấn các Tông đồ.

Các Tông đồ là những vị được Chúa Kitô tuyển chọn để ở lại với Chúa và sai đi làm cho muôn dân trở nên môn đệ của Chúa. Chúa cũng đã đặt ông Phêrô làm thủ lãnh các tông đồ, làm “nguyên lý cùng nền tảng cho sự hiệp nhất và hiệp thông trong đức tin” (GH 18). Chân lý này được trình bày rõ ràng và đơn giản trong kinh tiền tụng lễ các Tông đồ: “Cha là Mục Tử hằng hữu, không bỏ rơi đoàn chiên của Cha, nhưng nhờ các Tông Ðồ, Cha vẫn luôn giữ gìn che chở. Cha còn hướng dẫn đoàn chiên đó nhờ các ngài là những vị lãnh đạo Cha đã đặt làm mục tử thay thế Con Cha.”

Các Tông Đồ tiếp tục giảng dạy, thánh hóa và hướng dẫn Giáo Hội cho đến khi Ðức Kitô trở lại, nhờ những vị kế nhiệm các ngài trong nhiệm vụ mục tử là các giám mục, hiệp nhất với Ðấng kế nhiệm thánh Phêrô là Đức Thánh Cha, vị mục tử tối cao của Giáo Hội.

Như chiên nhận biết và lắng nghe tiếng mục tử, các tín hữu chăm chỉ lắng nghe giáo huấn các Tông đồ. Việc lắng nghe này diễn tả sự gắn bó của các tín hữu với Giáo Hội, nghĩa là với Thiên Chúa cũng như với nhau.

B. PHẦN HỎI-ĐÁP

1- H. Vì ý gì mà Chúa Giêsu đã kêu gọi và tuyển chọn các Tông Đồ?

T. Chúa Giêsu đã kêu gọi và tuyển chọn các tông đồ để giảng dạy, thánh hóa và hướng dẫn Giáo Hội.

2- H. Làm thế nào các Tông Đồ có thể tiếp tục giảng dạy, thánh hóa và hướng dẫn Giáo Hội cho đến khi Chúa trở lại?

T. Các Tông Đồ có thể tiếp tục giảng dạy, thánh hóa và hướng dẫn Giáo Hội cho đến khi Chúa trở lại, nhờ những vị kế nhiệm các ngài trong nhiệm vụ mục tử là các giám mục.

3- H. Chúa đã đặt ai làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm “nguyên lý cùng nền tảng cho sự hiệp nhất và hiệp thông đức tin” trong Giáo Hội?

T. Chúa đã đặt thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm “nguyên lý cùng nền tảng cho sự hiệp nhất và hiệp thông đức tin” trong Giáo Hội.

4- H. Ai là người kế nhiệm thánh Phêrô, vị mục tử tối cao của Giáo Hội?

T. Đức Thánh Cha là người kế nhiệm thánh Phêrô, vị mục tử tối cao của Giáo Hội.

5- H.Việc các tín hữu lắng nghe giáo huấn các Tông đồ diễn tả điều gì?

T. Việc các tín hữu lắng nghe giáo huấn các Tông đồ diễn tả họ gắn bó với Thiên Chúa cũng như với nhau.

C. PHẦN GỢI Ý TRAO ĐỔI

1. Bạn và giáo dân trong giáo xứ của bạn quan tâm thế nào đối với giáo huấn của Công Đồng?

2. Bạn và giáo dân trong giáo xứ của bạn quan tâm thế nào đối với giáo huấn của Đức Thánh Cha?

3. Bạn và giáo dân trong giáo xứ của bạn quan tâm thế nào đối với giáo huấn của các giám mục?

LỊCH PHỤNG VỤ