Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 3/2010, Tuần 1

26/02/2010

Tài liệu học hỏi trong Năm Thánh - Tháng 3/2010, Tuần 1

Tháng 3/2010

 

Tuần 1: Hướng tới cùng đích, Giáo Hội ý thức mình không sống cho chính mình, nhưng cho Đức Kitô và Nước TrờiĐỀ TÀI 3: GIÁO HỘI VIỆT NAM SỐNG CHO ĐỨC KITÔ VÀ NƯỚC TRỜI

A. PHẦN TRÌNH BÀY

Theo Công Đồng Vaticanô II, Chúa Cha hằng hữu đã tạo dng vũ trụ và quyết định nâng con người lên tham d đời sống thần linh. Khi con người sa ngã, Ngài đã không t bỏ nhưng luôn tr giúp để họ được cu rỗi nhờ Chúa Kitô.

Chúa Cha cũng muốn qui tụ những ai tin kính Chúa Kitô vào trong Giáo Hội mà Ngài đã chuẩn bị từ thời Cựu ước, Chúa Kitô đã khai mở bằng việc rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa, và Thánh Thần đang làm tăng trưởng cho tới khi được hoàn tất trong vinh quang.

Vì thế, trong Chúa Kitô, Giáo Hội được xem là bí tích nghĩa là dấu chỉ và khí cụ của s kết hợp mật thiết với Thiên Chúa và của sự hiệp nhất toàn thể nhân loại. Giáo Hội còn được xem là mầm mống và khởi đầu của Nước Thiên Chúa.

Là dấu chỉ và khí cụ của Nước Thiên Chúa, Giáo Hội không ngừng rao truyền và thiết lập Nước ấy giữa mọi dân tộc. Giáo Hội hằng mong cho Nước Thiên Chúa được hoàn tất và khao khát được kết hợp với Vua của mình trong vinh quang. Có thể nói, Giáo Hội không sống cho chính mình, nhưng sống cho Đức Kitô và Nước Trời (x. LG 1-5).

B. PHẦN HỎI-ĐÁP

1-H. Nước Thiên Chúa hay Nước Trời là gì?

T. Nước Thiên Chúa hay Nước Trời không phải là một nơi chốn nhưng là tương quan với Thiên Chúa. Được vào Nước Trời nghĩa là được hiệp thông sự sống và hạnh phúc vô tận của Thiên Chúa.

2-H. Vì ý gì Chúa Cha muốn qui tụ những người tin kính Chúa Kitô vào trong Giáo Hội?

T. Chúa Cha muốn qui tụ những người tin kính Chúa Kitô vào trong Giáo Hội vì muốn dùng Giáo Hội như là dấu chỉ và khí cụ của s kết hợp mật thiết với Thiên Chúa và của sự hiệp nhất toàn thể nhân loại.

3-H. Giáo Hội này đã được hình thành và phát triển như thế nào?

T. Giáo Hội này đã được Chúa Cha chuẩn bị từ thời Cựu ước, được Chúa Con khai mở bằng việc rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa, và Thánh Thần đang làm tăng trưởng cho tới khi được hoàn tất trong vinh quang.

4-H. Vi tư cách là dấu chỉ và khí cụ của Nước Thiên Chúa, Giáo Hội đã làm những gì?

T. Là dấu chỉ và khí cụ của Nước Thiên Chúa, Giáo Hội hằng mong cho Nước Thiên Chúa được hoàn tất và không ngừng rao truyền cũng như thiết lập Nước ấy giữa mọi dân tộc.

5-H. Nhìn về tương lai, Giáo Hội ý thức điều gì?

T. Nhìn về tương lai, Giáo Hội ý thức mình không sống cho chính mình, nhưng sống cho Đức Kitô và Nước Trời.

C. PHẦN GỢI Ý TRAO ĐỔI

1. Đối với bạn, vào Nước Thiên Chúa hay vào Nước Trời nghĩa là gì? Loan báo hay xây dựng Nước Trời là loan báo và xây dựng những gì?

2. Giáo Hội và Nước Trời có liên hệ với nhau như thế nào?

3. Hoạt động của nhóm hay giáo xứ của bạn có gắn liền với việc loan báo và xây dựng Nước Trời không? Nếu có thì ở những điểm nào? Nếu không, cần chỉnh lại những gì?

LỊCH PHỤNG VỤ