HỌC VỚI MẸ MARIA BÀI HỌC XIN VÂNG VÀ CẢM TẠ


A. TRÌNH BÀY

Giáo Hội Việt Nam nhìn lên Đức Nữ Trinh để thấy được khuôn mẫu và lối đường cho mình tiến bước. Trên hết mọi bài học, với lời “Xin Vâng” tuyệt vời, Mẹ dạy cho Giáo Hội Việt Nam biết để cho thánh ý Thiên Chúa được thể hiện trong mọi sự, phải luôn kết hợp với tình yêu Thiên Chúa trong niềm tri ân, để cho linh hồn nhảy mừng trong Chúa là Đấng Cứu độ, Đấng đã làm bao điều trọng đại vì yêu thương dân tộc Việt Nam này.

Khi ghi nhớ để suy đi nghĩ lại trong lòng những gì Thiên Chúa đã thực hiện trong tình yêu dành cho loài người, Mẹ dạy cho Giáo Hội Việt Nam phải hiểu mầu nhiệm không bằng suy luận nhưng bằng cảm nghiệm của cả con người. Dưới chân Thánh Giá, Mẹ dẫn đưa Giáo Hội Việt Nam vào đến tận thẳm cung của mầu nhiệm Tình yêu Thiên Chúa, Tình yêu đã khai sinh Giáo Hội từ cạnh sườn Đấng chịu đóng đinh (Đề Cương 44).

B. HỎI-ĐÁP

1- H. Trong thời điểm ân sủng này, Giáo Hội Việt Nam nhìn lên Đức Trinh Nữ Maria để làm gì?

T. Trong thời điểm ân sủng này, Giáo Hội Việt Nam nhìn lên Đức Trinh Nữ Maria để thấy được khuôn mẫu và lối đường cho mình tiến bước.

2- H. Với lời “Xin Vâng” trong biến cố Truyền Tin, Mẹ Maria dạy chúng ta bài học gì?

T. Mẹ dạy cho chúng ta biết để cho thánh ý Thiên Chúa được thể hiện trong mọi sự và luôn kết hợp với tình yêu Thiên Chúa trong niềm tri ân cảm tạ.

3- H. Với kinh “Ngợi Khen”, Mẹ Maria dạy chúng ta điều gì?

T. Mẹ dạy chúng ta tri ân và cảm tạ Thiên Chúa, Đấng đã làm bao điều trọng đại vì yêu thương dân tộc Việt Nam này.

4- H. Khi suy đi nghĩ lại những gì Thiên Chúa đã thực hiện trong tình yêu dành cho loài người, Mẹ Maria dạy chúng ta điều gì?

T. Mẹ dạy chúng ta phải hiểu mầu nhiệm không bằng suy luận nhưng bằng cảm nghiệm của cả con người.

5- H. Khi đứng dưới chân Thánh Giá, Mẹ Maria đưa chúng ta vào huyền nhiệm nào?

T. Mẹ dẫn chúng ta vào tận thẳm cung của mầu nhiệm Tình yêu Thiên Chúa, Tình yêu đã khai sinh Giáo Hội từ cạnh sườn Đấng chịu đóng đinh.

C. GỢI Ý TRAO ĐỔI

1. Có lần nào bạn thực sự để cho Thiên Chúa thực hiện ý muốn của Ngài trong đời không? Sau đó, mọi sự đã diễn ra thế nào? Kinh nghiệm này giúp bạn lớn lên trong đời sống đức tin ra sao?

2. Hãy kể lại một kỷ niệm thật vui đã mang lại cho bạn niềm hạnh phúc tuyệt vời và niềm tín thác sâu xa vào Thiên Chúa.

3. Khi nào bạn cảm thấy gần gũi với Chúa hơn cả : khi buồn, khi vui, khi yêu, khi cầu nguyện? Lúc ấy, Chúa là ai đối với bạn?