Tài liệu chuẩn bị cho Đại hội thường lệ lần thứ XIV Thượng Hội đồng Giám mục

WHĐ (09.03.2015) – Ngày 09-12-2014, Văn phòng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục đã cho công bố Tài liệu chuẩn bị (Lineamenta) của Đại hội Thường lệ lần thứ XIV Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình sẽ diễn ra từ ngày 04 đến 25 tháng 10 năm 2015.

Tài liệu chuẩn bị (bằng tiếng Ý) gồm hai phần: Bản Tường trình về Thượng Hội đồng Giám mục Đại hội Ngoại lệ lần III (Relatio Synodi) và một bản câu hỏi kèm theo.

Văn phòng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục cũng đã gửi “Tài liệu chuẩn bị này đến các Hội đồng Giám mục trên toàn thế giới. Các bản trả lời cần được gửi về Văn phòng Thư ký Thượng Hội đồng trước ngày 15 tháng Tư 2015, để có thể công bố Tài liệu làm việc (Instrumentum laboris) trước mùa Hè 2015.

“Tài liệu chuẩn bị” đã được Văn phòng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam chuyển ngữ sang tiếng Việt. Xin vui lòng tải về tại đây (file pdf, 390 KB, dài 24 trang A4).

      ↓