SÁCH GIÓP VÀ VẤN ĐỀ THẦN HỌC VỀ THƯỞNG PHẠT

Lm. Tiến sĩ Giuse Cao Gia An, SJ

Bài thuyết trình tại Học viện Công Giáo Việt Nam ngày 25-2-2023 của Lm. Giuse Cao Gia An, SJ. Tiến sĩ chú giải Kinh Thánh (Pontifical Biblicum Institute, Roma).


Nguồn: Kênh YouTube Tổng Giáo phận Sài Gòn