Phỏng vấn Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn sau Đại hội Thượng Hội đồng XVI về hiệp hành

02/11/2023


PHỎNG VẤN ĐỨC CHA LOUIS NGUYỄN ANH TUẤN SAU ĐẠI HỘI THƯỢNG HỘI ĐỒNG XVI VỀ HIỆP HÀNH

Vatican News

Vatican News (02.11.2023) – Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ kinh nghiệm đặc biệt của ngài tại Đại hội Thượng Hội đồng.


Nguồn: vaticannews.va/vi

LỊCH PHỤNG VỤ