Nhìn lại 10 Năm của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong vài trò mục tử của Giáo hội Công giáo Hoàn vũ

13/03/2023


NHÌN LẠI 10 NĂM CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ
TRONG VÀI TRÒ MỤC TỬ CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO HOÀN VŨ

WHĐ (13.3.2023)

LỊCH PHỤNG VỤ