Một Thoáng Bên Thềm Thượng Hội Đồng 2023

04/12/2021


MỘT THOÁNG BÊN THỀM THƯỢNG HỘI ĐỒNG 2023

Linh mục Gioan Kim Nguyễn Văn Hinh - Tiến sĩ Mục vụ


Nguồn: Kênh YouTube Tổng Giáo phận Sài Gòn

LỊCH PHỤNG VỤ