Họp Mặt Ủy Ban Giáo Dân, Giáo Tỉnh Huế năm 2020

23/07/2020


Hp Mt y Ban Giáo Dân, Giáo Tnh Huế năm 2020

Tô-ma Trương Văn Ân

WHĐ (23.7.2020) / ỦY BAN GIÁO DÂN (UBGD) – Trong hai ngày 21 và 22/7/ 2020, Đức cha ch tch U ban Giáo dân (UBGD) trc thuc Hi đồng Giám mc Vit Nam (HĐGMVN) Giuse Trn Văn Ton đã có cuc gp g vi các Cha Trưởng Ban, Phó Ban và các Thành Viên ca Ban Giáo Dân ca 6 Giáo phn trong Giáo Tnh Huế (gm có: Tng Giáo phn Huế, và các Giáo phn: Đà Nng, Kon Tum, Ban Mê Thut, Qui Nhơn và Nha Trang) ti Tòa Giám mc Giáo phn Ban Mê Thut. Cùng đồng hành vi Đức Cha Ch Tch có Cha An-tôn Hà Văn Minh, Qun x Chính Tòa GP Phú Cường - Thư ký UBGD và Cha Giuse Phm Thanh Liêm SJ, nguyên Giám Tnh Dòng Tên Vit Nam - Trưởng Ban Nghiên hun ca UBGD.

Trong cuc hp mt này có 57 Tham d viên, vi mc đích: gp g, chia s, tho lun, cùng nhau hc hi và trao đổi kinh nghim mc v Giáo dân ti các Giáo phn. Cha Tng Đại din Gp Ban Mê Thut - Stêphanô Nguyn Văn Đậu đã Đại din Đức Giám mc Giáo phn, chia sẻ tâm tình đầy quan tâm yêu thương trong gi khai mc hi tho.

Trong các Hun t ca Đức Cha Ch tch, trong Bài thuyết trình chia s và hun giáo ca Cha Trưởng Ban Nghiên Hun và Cha Thư ký, các Tham d viên được hc và biết nhng phn chính yếu trong Sc Lnh Tông Đồ Giáo Dân ca Công Đồng Vat II, Tông Hun Người Ki-tô Hu Giáo Dân Christifideles Laici ca Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II và Thư Chung Hu Đại Hi Dân Chúa 2011 ca HĐGMVN. Mi người Giáo dân vi phm giá và vai trò ca mình, trong công trình tình yêu ca Thiên Chúa Ba Ngôi, sng Mu nhim Hip thông, S v và Loan báo Tin Mng. Người Giáo dân tham gia đa dng vào đời sng Giáo Hi, cng tác đắc lc vi Giáo s trong tinh thn đồng trách nhim. Người Giáo dân cn được đào to, cn n lc bn thân, nh Ơn Chúa Thánh Thn… ý thc vai trò ca mình trong cng đồng Dân Chúa, làm mui men cho đời, đem nhng giá tr Linh thiêng và nhân bn ca Ki-tô Giáo vào đời sng xã hi, đem Chúa đến cho Anh ch em trong môi trường mình đang sng và làm vic.

Ban Giáo Dân ti các Giáo phn trong thi gian qua đã có nhng chương trình hun luyn cho các y viên ca Hi Đồng mc v Giáo x và Ban Điu hành các Đoàn th Công Giáo tiến hành. UBGD qua Ban Nghiên Hun đã cung cp các tài liu Tu đức và hun giáo, cùng cng tác vi Ban Giáo dân các Giáo phn, đào to Người Giáo dân trưởng thành c v Đức tin và nhân bn, để Người Giáo dân góp phn không th thiếu được vào s Thánh Thiêng ca Hi Thánh, cùng cng tác vi Giáo S và Tu S xây dng s hip nht và bình an trong cu nguyn – hy sinh và bác ái. Người Giáo dân đảm nhn rt tt nhiu lãnh vc trong cuc sng, nht là công vic: Y tế, Giáo dc, Truyn thông và Kinh tế. Người Giáo dân cng tác vi mi người thành tâm thin chí trên thế gii xây dng mt nn văn minh tình thương và s sng ca Nước Thiên Chúa.

Các Tham d viên đã chia s, hc hi các Kinh nghim quý trong vic mc v Giáo dân… Đức Cha Ch tch và UBGD đã lng nghe, gii đáp mt s câu hi và đưa ra nhng đường hướng hot động ca UBGD trong thi gian sp đến. D Tho Ni Quy ca y Ban Giáo Dân trc thuc Hi đồng Giám mc Vit Nam đã được son tho, trong thi gian ch đóng góp ý kiến và chnh sa cho hoàn chnh.

Trong dp này, Đức Cha Ch tch và các Tham d viên đã đến thăm Trung tâm lưu trú Têrêxa ca Quý N tu Dòng N Vương Hòa Bình Gp Ban Mê Thut, Trung tâm này đang nuôi dưỡng và giáo dc, to điu kin cho 203 em ca 14 sc tc có nhng hoàn cnh đặc bit trên toàn Quc đến sng đây, được đi hc trong tt c các cp hc (các em được min phí hoàn toàn). Các Em đã có nhng vũ điu đặc sc, đậm nét văn hóa Dân tc Tây nguyên (Dân tc Ba-na) để chào mng, gii thiu nét văn hóa bn địa và chia s nim vui được tiếp nhng V khách quý.

Chúng con cám ơn Thiên Chúa vì cuc hp đạt nhiu kết qu tt đẹp, cám ơn y Ban Giáo Dân - Hi đồng Giám mc Vit Nam đã quan tâm đến đời sng Đức tin và nhân bn ca Người Giáo dân Vit Nam hôm nay. Chúng con cũng cám ơn Đức Giám mc và Quý Cha trong Ban Giáo dân Giáo phn Ban Mê Thut. Chúng con được tiếp đón, được lưu trú, được chia s tâm tình anh em con mt Cha… trong tình yêu, trong Chân lý và hip nht.

LỊCH PHỤNG VỤ