Hạnh Thánh Nicôla Bùi Đức Thể, tử đạo ngày 13/06/1839

12/06/2018