GP Hà Tĩnh

01/12/2017


TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH GIÁO PHẬN

Giám mục Giám quản: Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn

Chánh Văn phòng kiêm P. Chưởng ấn: Lm. Antôn Nguyễn Thanh Tịnh

Quản lý giáo phận: Lm. Giuse Phan Đình Trung


I. HỘI ĐỒNG LINH MỤC KHÓA I (Nhiệm kỳ 2019 – 2024)

1. Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch

2. Linh mục Phêrô Hoàng Biên Cương – P. Chủ tịch – Quản Hạt Chính tòa

3. Linh mục Antôn Nguyễn Thanh Tịnh – Thư ký

4. Linh mục Giuse Phan Đình Trung – Quản lý

5. Linh mục Phêrô Lê Nam Cao – Quản Hạt Kỳ Anh

6. Linh mục Phêrô Nguyễn Xuân Đình – Quản Hạt Hòa Ninh

7. Linh mục Phêrô Lê Thanh Hồng – Quản Hạt Minh Cầm

8. Linh mục Micae Hoàng Xuân Hường – Quản Hạt Cẩm Xuyên

9. Linh mục Phêrô Trần Ngọc Hưởng – Quản Hạt Nguồn Son

10. Linh mục Gioan Nguyễn Phương Hướng – Quản Hạt Bình Chính

11. Linh mục Phêrô Trần Đình Lai – Quản Hạt Nghĩa Yên

12. Linh mục GB. Nguyễn Huy Tuấn – Quản Hạt Ngàn Sâu

13. Linh mục GB. Trần Văn Trinh – Quản Hạt Can Lộc

14. Linh mục GB. Nguyễn Khắc Bá – Giám đốc ĐCV

15. Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hương – Phó Giám đốc ĐCV

16. Linh mục Phêrô Nguyễn Vĩnh Tâm – Giáo sư ĐCV

17. Linh mục Phaolô Bùi Đình Cao – Giáo sư ĐCV

18. Linh mục Antôn Võ Thành Công – Đặc trách Chủng sinh – Tu sỹ

19. Linh mục Phêrô Trần Phúc Chính – Đại diện Hạt Văn Hạnh

20. Linh mục Giuse Nguyễn Công Bình – Đại diện Hạt Văn Hạnh

21. Linh mục Phaolô Nguyễn Xuân Hóa – Đại diện Hạt Can Lộc

22. Linh mục Giuse Phạm Đình Trị – Đại diện Hạt Can Lộc

23. Linh mục Antôn Nguyễn Xuân Tính – Đại diện Hạt Nghĩa Yên

24. Linh mục Antôn Lâm Văn Hân – Đại diện Hạt Ngàn Sâu

25. Linh mục Giuse Trần Văn Phúc – Đại diện Hạt Ngàn Sâu

26. Linh mục Phêrô Nguyễn Xuân Hoan – Đại diện Hạt Cẩm Xuyên

27. Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tâm – Đại diện Hạt Kỳ Anh

28. Linh mục Phêrô Mai Xuân Ái – Đại diện Hạt Bình Chính

29. Linh mục Micae Trần Trung Năng – Đại diện Hạt Bình Chính

30. Linh mục Gioan Nguyễn Văn Hữu – Đại diện Hạt Hòa Ninh

31. Linh mục Bônaventura Trương Văn Vút – Đại diện Hạt Minh Cầm

32. Linh mục Phêrô Trần Văn Thành – Đại diện Hạt Nguồn Son

33. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Thiện – Đại diện Hạt Nguồn Son

34. Linh mục GB. Lê Bá Phượng – Đại diện Khóa I – IV

35. Linh mục Phaolô Nguyễn Minh Sáng – Đại diện các Khóa V – VIII

36. Linh mục Phêrô Nguyễn Huy Lưu – Đại diện các Khóa V – VIII

37. Linh mục Phêrô Nguyễn Lượng – Đại diện các Khóa IX – XII

38. Linh mục Antôn Nguyễn Xuân Hồng – Đại diện các Khóa IX – XII

39. Linh mục Giuse Trương Văn Thực – Đại diện các Khóa IX – XII

II. BAN TƯ VẤN (Nhiệm kỳ 2019 – 2024)

1. Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp – Chủ tịch

2. Linh mục Phêrô Hoàng Biên Cương – Phó Chủ tịch

3. Linh mục Antôn Nguyễn Thanh Tịnh – Thư ký

4. Linh mục Giuse Phan Đình Trung – Ban viên

5. Linh mục GB. Nguyễn Khắc Bá – Ban viên

6. Linh mục Antôn Võ Thành Công – Ban viên

7. Linh mục Phêrô Lê Nam Cao – Ban viên

8. Linh mục Phêrô Trần Đình Lai – Ban viên

9. Linh mục Phêrô Nguyễn Xuân Đình – Ban viên

10. Linh mục Phêrô Trần Ngọc Hưởng – Ban viên

11. Linh mục Antôn Lâm Văn Hân – Ban viên

12. Linh mục Phêrô Mai Xuân Ái – Ban viên

Văn phòng TGM Giáo phận Hà Tĩnh

TIN LIÊN QUAN
LỊCH PHỤNG VỤ