GP Hà Tĩnh

01/12/2017
TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH GIÁO PHẬN

Giám mục Giáo phận: Gm. Phaolô Nguyễn Thái Hợp
Chánh Văn phòng kiêm P. Chưởng ấn: Lm. Antôn Nguyễn Thanh Tịnh
Quản lý giáo phận: Lm. Giuse Phan Đình Trung

I. HỘI ĐỒNG LINH MỤC KHÓA I (Nhiệm kỳ 2019 – 2024)

 1. Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp – Chủ tịch
 2. Linh mục Phêrô Hoàng Biên Cương – P. Chủ tịch – Quản Hạt Chính tòa
 3. Linh mục Antôn Nguyễn Thanh Tịnh – Thư ký
 4. Linh mục Giuse Phan Đình Trung – Quản lý
 5. Linh mục Phêrô Lê Nam Cao – Quản Hạt Kỳ Anh
 6. Linh mục Phêrô Nguyễn Xuân Đình – Quản Hạt Hòa Ninh
 7. Linh mục Phêrô Lê Thanh Hồng – Quản Hạt Minh Cầm
 8. Linh mục Micae Hoàng Xuân Hường – Quản Hạt Cẩm Xuyên
 9. Linh mục Phêrô Trần Ngọc Hưởng – Quản Hạt Nguồn Son
 10. Linh mục Gioan Nguyễn Phương Hướng – Quản Hạt Bình Chính
 11. Linh mục Phêrô Trần Đình Lai – Quản Hạt Nghĩa Yên
 12. Linh mục GB. Nguyễn Huy Tuấn – Quản Hạt Ngàn Sâu
 13. Linh mục GB. Trần Văn Trinh – Quản Hạt Can Lộc
 14. Linh mục GB. Nguyễn Khắc Bá – Giám đốc ĐCV
 15. Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hương – Phó Giám đốc ĐCV
 16. Linh mục Phêrô Nguyễn Vĩnh Tâm – Giáo sư ĐCV
 17. Linh mục Phaolô Bùi Đình Cao – Giáo sư ĐCV
 18. Linh mục Antôn Võ Thành Công – Đặc trách Chủng sinh – Tu sỹ
 19. Linh mục Phêrô Trần Phúc Chính – Đại diện Hạt Văn Hạnh
 20. Linh mục Giuse Nguyễn Công Bình – Đại diện Hạt Văn Hạnh
 21. Linh mục Phaolô Nguyễn Xuân Hóa – Đại diện Hạt Can Lộc
 22. Linh mục Giuse Phạm Đình Trị – Đại diện Hạt Can Lộc
 23. Linh mục Antôn Nguyễn Xuân Tính – Đại diện Hạt Nghĩa Yên
 24. Linh mục Antôn Lâm Văn Hân – Đại diện Hạt Ngàn Sâu
 25. Linh mục Giuse Trần Văn Phúc – Đại diện Hạt Ngàn Sâu
 26. Linh mục Phêrô Nguyễn Xuân Hoan – Đại diện Hạt Cẩm Xuyên
 27. Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tâm – Đại diện Hạt Kỳ Anh
 28. Linh mục Phêrô Mai Xuân Ái – Đại diện Hạt Bình Chính
 29. Linh mục Micae Trần Trung Năng – Đại diện Hạt Bình Chính
 30. Linh mục Gioan Nguyễn Văn Hữu – Đại diện Hạt Hòa Ninh
 31. Linh mục Bônaventura Trương Văn Vút – Đại diện Hạt Minh Cầm
 32. Linh mục Phêrô Trần Văn Thành – Đại diện Hạt Nguồn Son
 33. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Thiện – Đại diện Hạt Nguồn Son
 34. Linh mục GB. Lê Bá Phượng – Đại diện Khóa I – IV
 35. Linh mục Phaolô Nguyễn Minh Sáng – Đại diện các Khóa V – VIII
 36. Linh mục Phêrô Nguyễn Huy Lưu – Đại diện các Khóa V – VIII
 37. Linh mục Phêrô Nguyễn Lượng – Đại diện các Khóa IX – XII
 38. Linh mục Antôn Nguyễn Xuân Hồng – Đại diện các Khóa IX – XII
 39. Linh mục Giuse Trương Văn Thực – Đại diện các Khóa IX – XII

II. BAN TƯ VẤN (Nhiệm kỳ 2019 – 2024)

 1. Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp – Chủ tịch
 2. Linh mục Phêrô Hoàng Biên Cương – Phó Chủ tịch
 3. Linh mục Antôn Nguyễn Thanh Tịnh – Thư ký
 4. Linh mục Giuse Phan Đình Trung – Ban viên
 5. Linh mục GB. Nguyễn Khắc Bá – Ban viên
 6. Linh mục Antôn Võ Thành Công – Ban viên
 7. Linh mục Phêrô Lê Nam Cao – Ban viên
 8. Linh mục Phêrô Trần Đình Lai – Ban viên
 9. Linh mục Phêrô Nguyễn Xuân Đình – Ban viên
 10. Linh mục Phêrô Trần Ngọc Hưởng – Ban viên
 11. Linh mục Antôn Lâm Văn Hân – Ban viên
 12. Linh mục Phêrô Mai Xuân Ái – Ban viên

Văn phòng TGM Giáo phận Hà Tĩnh

TIN LIÊN QUAN
LỊCH PHỤNG VỤ