TGP Huế

Ngày 08.12.1960, Đức Giáo hoàng ban Sắc lệnh nâng Giáo phận Huế lên Tổng Giáo phận và đặt Đức cha Phêrô Martinô Ngô Đình Thục làm Tổng Giám mục. Năm ...

GP Qui Nhơn

01/12/2017
Qui Nhơn, một Giáo phận cựu trào thuộc Giáo tỉnh Huế có lịch sử gắn liền với thuở ban đầu của công cuộc truyền giáo tại Việt Nam. Hiện tại, ...
LỊCH PHỤNG VỤ