TGP Hà Nội

Lịch sử của Tổng giáo phận Hà Nội đã trải qua gần 400 năm hình thành và phát triển. Trong đó các thừa sai dòng Tên, Hội Thừa Sai Paris ...

GP Hưng Hóa

01/12/2017


GP Phát Diệm

01/12/2017

GP Thái Bình

01/12/2017

GP Thanh Hóa

01/12/2017

GP Vinh

01/12/2017
Hạt giống Tin Mừng được mang đến phần đất Nghệ - Tĩnh - Bình, tức lãnh thổ giáo phận Vinh ngày nay, có thể là rất sớm. Nhưng một cách ...
LỊCH PHỤNG VỤ