Đức Thánh Cha Tiếp Kiến Chung

GIÁO LÝ VỀ TUẦN THÁNH

Trong các buổi Tiếp Kiến Chung vào thứ Tư Tuần Thánh hằng năm, các Đức Giáo hoàng thường có những bài giáo lý nói về ý nghĩa Tuần Thánh.

(Cập nhật ngày 05.04.2023)

Các bài giáo lý của Đức Giáo hoàng về Tuần Thánh:

Đức Phanxicô:

05.04.2023 – Chúa chịu đóng đinh, nguồn mạch hy vọng

13.04.2022 – Hòa bình của Đức Kitô

31.03.2021 – Thánh giá Chúa Kitô là hải đăng hy vọng

08.04.2020 – Cử hành phụng vụ tuyệt vời tại gia

Đức Bênêđictô XVI:

04-04-2007 – Ý nghĩa Tam Nhật Tuần Thánh