Bài giảng Đức Thánh Cha – Lễ Các Thánh Nam Nữ

31/10/2023


BÀI GIẢNG ĐỨC THÁNH CHA

LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ

WHĐ (31.11.2023) – Đây là những bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong các thánh lễ và các buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu vào Lễ Các Thánh Nam Nữ.

Các bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong Lễ Các Thánh Nam Nữ:


LỊCH PHỤNG VỤ