VIDEO THƯ GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA
CỦA 
HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

Ngày 05 tháng 05 năm 2020Truyền thông HĐGMVN