Video Thư Gửi Cộng Đồng Dân Chúa (05-05-2020) của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

07/05/2020


VIDEO THƯ GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA
CỦA 
HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

Ngày 05 tháng 05 năm 2020Truyền thông HĐGMVN

LỊCH PHỤNG VỤ