Video bản xét mình xưng tội cho giới trẻ

04/03/2020


VIDEO

Video bản xét mình xưng tội cho giới trẻ


Linh mục Thomas Weinandy
Gioan Lê Quang Vinh chuyển ngữ từ usccb.org
Giọng đọc: Quế Phương
Nguồn: Truyền thông 
HĐGMVN

LỊCH PHỤNG VỤ