Nguyễn Do với Tây Nguyên

12/02/2023


NGUYỄN DO VỚI TÂY NGUYÊN

Gm. Aloisiô Nguyễn Hùng Vị

Tải về tại đây!

Nguồn: giaophankontum.com (08.02.2023)

LỊCH PHỤNG VỤ