Cấu trúc “Vòng tròn 3 hồi - 8 điểm” thường được dựa vào để làm thành kịch bản cho một bộ phim truyện.

Khi đề cập đến phim ngắn “Cuộc Gọi” như một ví dụ, giảng viên biên kịch Vũ Ánh Dương cho thấy: “cấu trúc vòng tròn” ấy sẽ dẫn đến một ý nghĩa vượt bên trên những sự kiện cụ thể của bộ phim.

Trong trường hợp phim ngắn “Cuộc Gọi”, ý nghĩa sâu xa từ cấu trúc “3 hồi - 8 điểm” sẽ dẫn đến hình ảnh rất cảm động của Mẹ Maria nơi bức tượng Pietà…

Kênh Phim truyện Mục vụ
của Ủy ban Truyền thông / HĐGMVN