Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long: Tái cơ cấu giáo xứ để loan báo Tin Mừng

16/10/2020


Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long: Tái cơ cấu giáo xứ để loan báo Tin Mừng

Truyền thông HĐGMVN

WHĐ (16.10.2020) - Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long - Chủ tịch Ủy ban Loan Báo Tin Mừng trả lời phỏng vấn nhân dịp Hội Nghị Thường Niên 2020 tại Trung tâm Mục vụ - Tổng Giáo phận Sài Gòn.


LỊCH PHỤNG VỤ