ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm chia sẻ về "60 NĂM HÀNG GIÁO PHẨM VIỆT NAM"

Truyền thông HĐGMVN

WHĐ (17.10.2020)