Biên bản Đại hội XIV Hội đồng Giám mục Việt Nam

05/10/2019


VIDEO HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

Biên bản Đại hội XIV Hội đồng Giám mục Việt Nam


Media HĐGMVN

LỊCH PHỤNG VỤ