“TUỒNG SINH NHỰT”
NGHỆ THUẬT KITÔ GIÁO TRONG BUỔI BÌNH MINH
CỦA SÂN KHẤU KỊCH VIỆT NAM
VÀ HỘI NHẬP VĂN HÓA TÂY NGUYÊN

Tác giả: Lê Minh Sơn

Tải về file PDF

Nguồn: giaophankontum.com (16.12.2021)