“Tuồng Sinh Nhựt” – Nghệ thuật Kitô giáo trong buổi bình minh của sân khấu kịch Việt Nam

19/12/2021


“TUỒNG SINH NHỰT”
NGHỆ THUẬT KITÔ GIÁO TRONG BUỔI BÌNH MINH
CỦA SÂN KHẤU KỊCH VIỆT NAM
VÀ HỘI NHẬP VĂN HÓA TÂY NGUYÊN

Tác giả: Lê Minh Sơn

Tải về file PDF

Nguồn: giaophankontum.com (16.12.2021)

LỊCH PHỤNG VỤ