Đối thoại giữa các tôn giáo

“Đối thoại liên tôn là một phần trong sứ vụ rao giảng Tin Mừng của Giáo Hội. Hiểu như là một phương pháp và phương tiện hiểu biết lẫn nhau ...
LỊCH PHỤNG VỤ