VIDEO LỄ TRUYỀN CHỨC GIÁM MỤC GIUSE BÙI CÔNG TRÁC
LÚC 8:30 NGÀY 03-01-2023


Nguồn: tgpsaigon.net (03.01.2023)