Video Lễ truyền chức Giám mục Giuse Bùi Công Trác lúc 8:30 ngày 03-01-2023

03/01/2023


VIDEO LỄ TRUYỀN CHỨC GIÁM MỤC GIUSE BÙI CÔNG TRÁC
LÚC 8:30 NGÀY 03-01-2023


Nguồn: tgpsaigon.net (03.01.2023)

LỊCH PHỤNG VỤ