Trực tiếp: Thánh lễ Tạ ơn - Làm phép Nhà Chung Phát Diệm 09h00 21.01.2021

20/01/2021


Trực tiếp:
Thánh lễ Tạ ơn - Làm phép Nhà Chung Phát Diệm
09h00 21.01.2021

LỊCH PHỤNG VỤ