TRỰC TIẾP
THÁNH LỄ DO 
ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC PAUL RICHARD GALLAGHER CHỦ SỰ TẠI TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ

Ban Truyền thông Tổng Giáo phận Huế

Thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher chủ sự diễn ra vào lúc 08h00, ngày 12.04.2024, tại Tổng Giáo phận Huế.


Nguồn: tonggiaophanhue.org